Гражданско дело 896/2014 - Определение - 12-02-2014

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                                      12.02.2014 г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на дванадесети февруари  две хиляди и  четиринадесета година , в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 896  по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         С разпореждане от 22.01.2014 г. на ищеца е указано в едноседмичен срок от получаване на съобщението да  представи  доказателства за внесена ДТ на ПРС в размер на 25,00 лева и да представи оригинала на удостоверението за граждански брак.

         Съобщението за това е получено от пълномощника на ищеца на 28.01.2014г.   До настоящия момент не е отстранена пречката за движение на производството. Установеният в чл. 129,ал.2 от ГПК едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл. Ето защо и на основание чл. 129,ал.3 от ГПК исковата молба следва да се върне и производството да се прекрати.

         Ето защо съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

         ВРЪЩА исковата молба на Р.И. ***,  със съдебен адрес – гр. П., *****, а. П.Д..

         Прекратява производството по гр. дело № 896/2014г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР