Гражданско дело 8866/2014 - Определение - 09-12-2014

Определение по Гражданско дело 8866/2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 14191

 

Гр. Пловдив, 09.12.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на 09.12.2014 г.,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Тенева

 

Като разгледа докладваното от съдията

Гр. Д. № 8866 по описа за 2014 г.

И за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е по чл. 124 от ГПК.

С разпореждане на съда от 07.10.2014 г. подадената искова молба от ищеца В.М.С. с ЕГН ********** *** А, против М.А.Ш. с ЕГН  ********** ***, за признаване за установено, че ищеца не дължи на ответницата сумите: 6 402,30  лв.- главница по договор за заем;  81,86 лв.- законна лихва; 48 лв.- такса по т.5  от  ТТРЗЧСИ; 18 лв.- такса по  т.10  от  ТТРЗЧСИ;  11  лв.-  държавна такса и 1262,27 лв.- такса по т.26 от  ТТРЗЧСИ притендирани по изпълнително дело № 1337/2012г. по описа на ЧСИ М. О. е оставена без движение до уточняване в едноседмичен срок притенцията за сумата от 81,86 лв. законна лихва за коя главница се отнася и за какъв период е определена, както и визираните такси, за кои действия се отнасят и с кои актове като вид и дати са е разпоредена дължимостта им.

В рамките на предоставения едноседмичен срок от 20.10.2014 г. до 27.10.2014 г. и към настоящия момент същите не са отстранени. Предвид това постъпилата молба следва да бъде върната на молителя. Производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА подадената от В.М.С. с ЕГН ********** *** А искова молба на подателя й.

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело № 8866/2014 г.- на ПРС.

           

Определението подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

           

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.