Гражданско дело 658/2014 - Решение - 27-02-2014

Решение по Гражданско дело 658/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 840/ 27.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети февруари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 658 по описа на съда за 2014 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

...........................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.П.И. ***, ЕГН ********** и Г.И.И. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Р. на **** г. с Акт № **** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете И. Г. И. с ЕГН ********** се предоставя на майката М.П.И. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката на адрес в гр. Р., ****.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Г.И.И. и детето И. се определя, както следва: всяка седмица от месеца за времето от 12.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя – с преспиване, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на майката.

Бащата Г.И.И. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете И. Г. И. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.П.И. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Р., ****, се предоставя на съпруга Г.И.И..

Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти в режим на СИО, а личните си вещи всеки е получил извънсъдебно и нямат взаимни претенции в тази връзка.

Съпругът Г.И.И. се задължава занапред да изпълнява изцяло и за своя сметка сключен по време на брака банков кредит с УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – предмет на принудително изпълнение по изп. дело №  **** по описа на ЧСИ К. П. Съпрузите се съгласяват в случай, че по повод на изпълнителното дело биват правени удръжки от трудовото възнаграждение на съпругата М.П.И., съпругът Г.И.И. ще й заплаща удържаната сума.

Съпрузите заявяват, че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – А.

ОСЪЖДА М.П.И. ***, ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Г.И.И. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 71,20 лв. (седемдесет и един лева и двадесет стотинки лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР