Гражданско дело 651/2014 - Определение - 17-02-2014

Определение по Гражданско дело 651/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1973

 гр. Пловдив, 17.02.2014г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на седемнадесети  февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 651 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Ц.  Е.Б. ЕГН ********** Е  депозирала  искова  молба  срещу С.С.Р. ЕГН ********** за  развод.

С  Разпореждане от 17.01.2014г. молбата е оставена без движение с указание към ищеца да отстрани пречките за движение на производството в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това .Съобщението да  ищцата е върнато в  цялост с отбелязването , че по данни  на племенник на  ищцата  същата е в чужбина  и живее там от няколко месеца. С Разпореждане  от 23.01.2014г. съдът е разпоредил да се постави  обявление в продължение на  една седмица  до  ищцата  на  определеното за целта място в съда. Обявлението за разпореждането на съда  е поставено в продължение на  една седмица, считано  от  28.01.2014г.  на определеното  за това място  в съда.  Въпреки  изтичането на този срок до настоящия момент  не е постъпило нищо по делото и съдът намира, че не е  изпълнено негово разпореждане  от 17.01.2014г., което  е пречка за движението на производството.

При така изложените обстоятелства съдът намира, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК.

Тъй като ищецът не е отстранил констатираните нередовности на исковата молба, на основание чл.129, ал.3 от ГПК същата следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.    

         По изложените съображения съдът

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба на Ц.  Е.Б. ЕГН ********** срещу С.С.Р. ЕГН ********** за  развод, вх. № 2175/16.01.2014г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 651/2014г. на ПРС-ІV брачен състав

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.