Гражданско дело 588/2014 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 588/2014г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер   878                       28.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесет и осми февруари       две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и седми  февруари          две хиляди и четиринадесета  година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Тодорка  Радева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер   588                                                  по описа за   2014 година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между К.Е.Е., ЕГН ********** и В.П.Е., ЕГН **********, сключен на ******* г. в с. С., общ. Д., обл. С., с Акт за граждански брак № 1/******* г., издаден от общ. Д., обл. С. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Молителите декларират, че  нямат придобити недвижими имоти по време на брака.

След прекратяване на брака молителите  не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака съпругата В.П.Е. ще носи фамилното име Брезова.

Семейното жилище на страните е напуснато  от двамата съпрузи и никой не претендира неговото ползване след прекратяването на брака.

С настоящото молителите заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг.

 

ОСЪЖДА К.Е.Е., ЕГН ********** да заплати 10/ десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА В.П.Е., ЕГН ********** да заплати 10/ десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

     Решението е  окончателно и не подлежи на обжалване.   

 

          

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.