Гражданско дело 5369/2014 - Решение - 22-05-2015

Решение по Гражданско дело 5369/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№ 1770

 

 

гр. Пловдив, 22.05.2015 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и петнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5369 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от А.И.С. с ЕГН ********* ***, и И.И.У. ЕГН ********** ***, чрез адв. Л. против М.П.Ч. ЕГН ********** *** за делба на дворно место ПИ № 106 с обща площ от 1400 кв.метра ,състоящо се от УПИ XI-106 с площ 900 кв. метра и част от УПИ XIII-106,107 с площ от 500 кв.м., от кв. 57 по плана на селото, ведно с построените в него масивна жилищна сграда на 40 кв. метра, паянтова постройка на 20 кв.м. и навес на 20 кв.м. при граници и съседи -улица, УПИ -XIV общ, УПИ IX -105 единадесет стои пет ,УПИ Х-105 десет сто и пет УПИ XII-107 дванадесет сто и седем между страните при квоти по 7/18 идеални части за всяка от ищците и 4/18 идеални части за ответницата.

В исковата молба се твърди, че съсобствеността между страните по делото е възникнала по наследство от М. Ч. –майка на ищците и П.Ч.-техен брат и съпруг на ответницата, с която нямат деца.

В указания по чл. 131 от ГПК срок ответницата оспорва иска като твърди, че съпругът и е придобил собствеността върху целия имот чрез доброволна делба осъществена през 1996 г. Преди смъртта си е завещал на нея имот със саморъчно завещание обявено пред нотариус на 06.06.2014 г.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателства – НА № ***, том *, дело № *****/27.02.1996 г.; договор за доброволна делба от 27.02.1996 г.; скица № **/11.02.2014 г., е видно, че през 1996 г. ищците, майка им М. Ч. и П.Ч.-съпруг на ответницата са признати за собственици при равни права на УПИ XI-106, кв. 57 по плана на с. Ж., обл. П. с площ 900 кв. метра, ведно с построените в него ПЖС с площ от 40 кв. м.; ПП с площ от 40 кв. м. и подобрения, както и на 500/990 ид. части от УПИ XIII-106,107, кв. 57 по плана на с. Ж., обл. П., от които е образуван ПИ-106 с площ от 1400 кв. м. На същата дата съсобствениците са поделили помежду си имотите, като същите са поставени в дял на П.Ч., а ищците са получили суми от по 20 000 лв. от него за уравняване на дяловете им. Ч. е поел задължение за гледане и издръжка на майка си М. Ч..

От представеното удостоверение за сключен граждански брак № ****/13.02.1996 г.; удостоверение за наследници № ****/04.02.2014 г. се установява, че брака между П.Ч. и М.Ч. е сключен на 13.02.1996 г. М. Ч. е починала на 01.07.2010 г., а П.Ч. на 10.07.2010 г.

От показанията на разпитаните по делото свидетели Л., С., К., Б., У. се установява, че в процесния имот след 2000 г., когато ответницата заминала за И., са  живеели само М. Ч. и сина и П.Ч., който се занимавал със селскостопанска работа. В двора имало магазин за хранителни стоки.

От показанията на св. С. е видно, че в магазина до 2006 г. имало работничка. Ответницата изпращала на свидетелката ежемесечно парични преводи за покриване на разходите за търговската дейност и плащане на сметки на домакинството между 100 и 300 евро. От 2006 г. била наета жена, която да гледа М. Ч. като идвала 2-3 пъти седмично да я къпе и почиства. Възнаграждението и отново било заплащано от ответницата. Тя изпращала и пари на съпруга си, който не работел на постоянна работа. П. се  грижел за майка си през останалото време. Парите за погребението на бабата също били изпратени от нея. От показанията на св. К., продавачка в магазина се установява, че от хранителните продукти в магазина тя е давала и на домакинството, състоящо се от М. Ч. и П.Ч.. Понякога свидетелката помагала за обгрижване на бабата, когато сина и бил в болница. М. Ч. получавала малка пенсия. Средства за поддръжка на домакинството били предоставяни и от магазина.

От показанията на св. Б. се установява, че тя полагала системно грижи за М. Ч., за което и заплащала св. С. с пари изпратени от ответницата.

От показанията на св. У. е видно, че понякога тя и ищцата И.У. посещавали имота и помагали в домакинството.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Уважаването на предявения иск предполага установяване на право на собственост на страните върху заявения за делба имот.

Тъй като се иска делба на поземлен имот, който не се установява да е самостоятелно урегулиран, а се състои от цял УПИ и част от друг такъв, то съда намира, че до делба би могъл да се допусне само УПИ XI-106, кв. 57 по плана на с. Ж., обл. П. с площ 900 кв. метра, ведно с построените в него ПЖС с площ от 40 кв. м.; ПП с площ от 40 кв. м. и подобрения, а заявената част от УПИ XIII-106,107, кв. 57 по плана на с. Ж., обл. П. с площ от 500 кв. м. е недопустима за делба, тъй като представлява само идеална част от целия имот.

Що се отнася до притендираната съсобственост между страните по отношение на целия УПИ УПИ XI-106, ведно с построените в него сгради, съда намира, че такава е налице, доколкото ищците са сестри на наследодателя Ч., а ответницата преживяла негова съпруга от брак за който не се твърди и не се установява да има родени деца.

Що се отнася до квотите, в които следва да бъде определена съсобствеността, съда намира, че установените данни за притежанието на целия имот приживе от наследодателя и съпругата му, като и факта, че сключеният между тях брак е продължил повече от 10 години, показва, по аргумент на чл. 9, ал. 2, че ч. се явява наследник на 2/3 ид части от имуществото на П.Ч., което включва 5/8 ид. части от имота или на 5/12 ид. части. Следователно тя притежава 19/24 ид. части от имота(5/12 ид. части по наследство и 3/8 ид. части след прекратяване на СИО). Ищците са придобили по наследство от П.Ч. по 5/48 ид. части.

До този извод съда достига като приема, че с извършената доброволна делба между страните през 1996 г. идеалните части на ищците и майка им М. Ч. са придобити от П.Ч. и М.Ч. при режим на СИО. Това е така, защото от представените писмени документи се установява, че ищците лично са признали пред нотариуса, че са получили уравнение на дела им чрез приемане на суми от по 20 000 лв. и занапред няма да имат притенции към П.Ч.. Освен това от показанията на всички разпитани по делото свидетели се установява, че към момента на смъртта си през 2010 г. майката-М. Ч. е живеела в едно домакинство със сина си П.Ч., който полагал непосредствени грижи за нея. От показанията на св. С., К. и Б. които съда кредитира изцяло поради безпристрастността и обективността на заявеното от тях, е видно, че ответницата също е била съпричастна към живота на бабата, като е заплащала на трето лице възнаграждение за системно положени грижи по поддържане на хигиената и дома, както и осигуряване на необходимите храни и консумативи. Следователно е налице осъществяване на обещаните грижи към М. Ч. и изпълнение на поетото към нея задължение по алеаторния договор.

Ето защо до делба между страните следва да се допусне само УПИ XI-106, кв. 57 по плана на с. Ж., обл. П. с площ 900 кв. метра, ведно с построените в него ПЖС с площ от 40 кв. м.; ПС с площ от 20 кв. м. и навес от 20 кв. м. при квоти от по 5/48 ид. части за ищците и 19/24 ид. части за ответницата.

По отношение на заявените за делба 500/990 ид. части от УПИ XIII-106,107, кв. 57 по плана на с. Ж., обл. П.производството по делото следва да се прекрати.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следния недвижим имот: УПИ XI-106 от кв. 57 по плана на с. Ж., обл. П. с площ 900 кв. метра, ведно с построените в него масивна жилищна сграда на 40 кв. метра, паянтова постройка на 20 кв.м. и навес на 20 кв.м. при граници и съседи -улица, УПИ IX -105; УПИ Х-105; УПИ ХІІІ-106,107; УПИ XII-107 КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: А.И.С. с ЕГН ********* ***, И.И.У. ЕГН ********** ***, и М.П.Ч. ЕГН ********** *** ПРИ КВОТИ : от по 5/48 ид. части за А.И.С. и И.И.У. и 19/24 ид. части за М.П.Ч..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение предявения иск за допускане до делба между страните на 500 кв.м. от УПИ XIII-106,107, от кв. 57 по плана с. Ж., обл. П., с площ от с площ от 990 кв.м. при граници УПИ XI-106; УПИ IX -105; УПИ VІІІ-общ и УПИ ХІV-общ; УПИ ХІІ-107.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

Решението в частта, в която се прекратява производството по делото по отношение на предявения иск има характер на определение  и подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на производството във втора фаза на делбата.

 

                            СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.