Гражданско дело 5183/2014 - Определение - 27-10-2016

Определение по Гражданско дело 5183/2014г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 9255                                       Година 27.10.2016                       Град Пловдив.

 

Пловдиски   Районен съд                                                                        ХІІІ гр. състав

На  двадесет и  седми октомври                                                       Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер  5183 по описа за 2014 година , за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по  иск с правно основание чл.34 от ЗС. 

            С Определение от .... на ПРС в закрито съдебно заседание, делото е било спряно на основание чл.229 ал.1 т.1 от ГПК, като на страните е указано, че ако в 6-месечения срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяване, производството по делото ще бъде прекратено.

В дадения от съда шест месечен срок изтекъл на 24.10.2016 г. страните не са поискали възобновяване на производството .

Ето защо настоящия съдия-докладчик по делото намира, че същото следва да бъде прекратено.

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гражданско дело № 5183 по описа за 2014  г. на ПРС , на основание чл.231 ал.1 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Пловдиския  окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на съобщението на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

 

         Вярно с оригинала.

         М.Х.