Гражданско дело 377/2014 - Решение - 27-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер       838/             27.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    двадесет и седми  февруари   двехиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и четвърти февруари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  377                                                 по описа за   2014 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

....................................................................................................................

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Б.Б. с ЕГН  ********** и П.М.Б. с ЕГН  **********, сключен в гр. П. на ***г. с Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата М. П. Б. с ЕГН ********** и Б. П. Б. с ЕГН ********** на бащата П.М.Б. с ЕГН  **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата М. П. Б. с ЕГН ********** и Б. П. Б. с ЕГН ********** при бащата П.М.Б. с ЕГН  **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между децата М. П. Б. с ЕГН ********** и Б. П. Б. с ЕГН ********** и майката М.Б.Б. с ЕГН  **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от 10,00 часа в съботния ден до 19,00 часа на неделния ден, с преспиване; два пъти през лятната ваканция за по 15 /петнадесет/ дни; всяка четна година да взима децата за Коледните празници, а всяка нечетна за Новогодишните празници за по три дни; майката да взима децата всяка четна година  за пролетната ваканция.

ОСЪЖДА майката М.Б.Б. с ЕГН  **********  да заплаща на децата М. П. Б. с ЕГН ********** и Б. П. Б. с ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител П.М.Б. с ЕГН  ********** месечна издръжка в размер на по 90лв. /деветдесет лева/ за всяко от децата, считано от влизане на решението в сила до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от падежа до окончателното й изплащане, като страните декларират, че майката е заплатила към днешен момент тази месечна издръжка за голямото дете до навършване на пълнолетието му, а за малкото дете е заплатила определената издръжка до 01.03.2017 година.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град П., ул. „С.” № , ет. , ап. , се предоставя за ползване на съпруга П.М.Б. с ЕГН  **********, като той поема изпълнението на всички облигационни задължения, които договорът за наем е породил.

ПОСТАНОВЯВА съпругата М.Б.Б. с ЕГН  ********** да носи брачното си фамилно име Б.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

Съпрузите декларират, че са поделили доброволно придобитото по време на брака движимо имущество и към момента при никого от тях няма такова, което да е СИО.

ОСЪЖДА М.Б.Б. с ЕГН  ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 144.60 лева /сто четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА П.М.Б. с ЕГН  ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.