Гражданско дело 318/2014 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 318/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 810/ 26.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тринадесети февруари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 318 по описа на съда за 2014 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

.........................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между З.С.М. ***, ЕГН ********** и С.И.М. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на **** г. с Акт № ************* г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца М. С.М. с ЕГН ********** и А. С.М. с ЕГН ********** се предоставя на бащата С.И.М. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между майката З.С.М. и децата М. и А. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 19.00 ч. в неделя – с преспиване, както и всяка втора и четвърта седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в понеделник до 19.00 ч. във вторник – с преспиване, както и в продължение на двадесет и пет дни през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на бащата.

Майката З.С.М. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете М. С.М. с ЕГН ********** чрез нейния баща и законен представител С.И.М. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Майката З.С.М. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете А. С.М. с ЕГН ********** чрез нейния баща и законен представител С.И.М. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ****, се предоставя на съпруга С.И.М..

Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти, а придобитите в режим на СИО движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи вземания, нито общи задължения, по които да отговарят солидарно, като след прекратяване на брака всеки от съпрузите остава единствен собственик на средствата по влоговете, по които е титуляр. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – М..

ОСЪЖДА З.С.М. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 132,40 лв. (сто тридесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА С.И.М. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР