Гражданско дело 305/2014 - Определение - 12-02-2014

Определение по Гражданско дело 305/2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1754

 

Гр. Пловдив, 12.02.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на дванадесети февруари през две хиляди и четиринадесета година,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Тенева

 

 

Като разгледа докладваното от съдията

Гр. Д. № 305 по описа за 2014 г.

И за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба на „Ремонт сервиз” ЕООД против „ЕВН България електроснабдяване” ЕАД.

С разпореждане на Съда от 14.01.2014г. молба е била оставена без движение, като на ищецът е указано, че следва в едноседмичен срок от съобщението да представи надлежна искова молба с препис за ответника. Съобщението е получено от ищеца на 29.01.2014 г. В рамките на указания срок изтичащ на 04.02.2014 г. не са отстранени допуснатите нередовности, предвид което са налице предпоставките на чл. 129, ал.3 от ГПК налагащи връщането на исковата молба на адресата и и прекратяване на производството по делото.

Ето защо, Съдът

                                                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на „Ремонт сервиз” ЕООД, гр.Бургас, ул. „Ген. Гурко”№ 9, ет. 1, адв. И.Ч.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 305 по описа на съда за 2014г. на ПРС, ІV гр. с.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС  в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

 

 

СЪДИЯ: / П / Димитрина Тенева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.