Гражданско дело 268/2014 - Решение - 24-02-2014

Решение по Гражданско дело 268/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 769/ 24.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на пети февруари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 268 по описа на съда за 2014 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.М.Д. ***, ЕГН ********** и М.С.Д. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на ***** г. с Акт № ***** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете А. М. Д. с ЕГН ********** се предоставя на майката В.М.Д. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката в с. Я., П. област, ***************.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата М.С.Д. и детето А. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с определеното от майката време за почивка с детето.

Бащата М.С.Д. ***, ЕГН **********; се задължава да заплаща на малолетното си дете А. М. Д. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител В.М.Д. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, платима до десето число на текущия месец, считано от 10.02.2014 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо къща, находяща се в с. Я., П. област, *****, собственост на родителите на В.Д.,  се предоставя на съпругата В.М.Д..

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – Д..

ОСЪЖДА В.М.Д. ***, ***********, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.С.Д. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 82,00 лв. (осемдесет и два  лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР