Гражданско дело 2589/2014 - Определение - 19-02-2014

Определение по Гражданско дело 2589/2014г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   №2116

 

гр. Пловдив, 19.02.2014 г.

 

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХ гр. състав, в закрито съдебно заседание на 19.02.2014 година, в състав:

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 2589 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдът е сезиран с искова молба от А.А.А. ЕГН ********** *** за признаване за установено, че ищецът не дължи на ответника данък върху превозните средства в общ размер от 2 434.28 лв за периода 01.01.2002г – 31.12.2008г въз основа на акт № 535 от 20.08.2009г за установяване на задължение по декларация на Дирекция „МД и ТБО и Ревизионен контрол” при Община Пловдив и образувано изп. д. № 585/2011г на ЧСИ Ст. Г. поради погасяването им по давност.

Предявеният иск е недопустим поради липса на правен интерес по следните причини:

Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), като обжалването на актовете се извършва по същия ред.

Безспорно вземането за данъци е публично общинско вземане по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК.

 Според трайноустановена съдебна практика, след като е налице предвиден в ДОПК специален ред за защита на правата на длъжника срещу незаконосъобразно принудително изпълнение на публично държавно или общинско вземане, недопустимо е тези права да се защитават чрез предявяване на отрицателен установителен иск за недължимост на начисления данък. Действащият ДОПК предвижда два способа за приложение на давността - единият е под формата на възражение от страна на задълженото лице, при инициирано от кредитора производство, а другият - под формата на искане по чл. 173 ДОПК. И в двата случая, като резултат, решаващ за изискуемостта и изпълняемостта на вземането, е наличието на изтекла или неизтекла погасителна давност, т. е. наличието на изпълняемо право. Съгласно чл. 173 ДОПК публичните вземания, които са погасени по давност, се отписват. Исканията и доводите следва да бъдат направени пред публичния изпълнител и при евентуален отказ за предприемане на действия по отписването им той може да бъде обжалван по реда на чл. 266 ДОПК. В случай, че направените искания и доводи по чл. 173 ДОПК не бъдат уважени, длъжникът може да защити правата си в производство пред административния съд, образувано по реда на чл. 268 ДОПК.

В конкретния случай има образувано изпълнително производство не при публичен изпълнител, а при ЧСИ. Въпреки това обаче горните разсъждения важат и в разглеждания случай, тъй като в ЗЧСИ и в ГПК не е предвиден друг ред, когато събирането на публични вземания е възложено на частен съдебен изпълнител по чл. 2, ал. З ЗЧСИ. В ГПК е предвидена възможност за събиране от съдебния изпълнител на публични вземания, но само при присъединяване по силата на закона, а не и в случаите на възлагане по чл. 2 ЗЧСИ. При положение, че принудителното изпълнение на публичното вземане, възложено по посочената разпоредба на частен съдебен изпълнител, се осъществява по реда на ДОПК, то и защитата срещу същото се осъществява по реда, предвиден в същия кодекс /в този смисъл е напр. определение № 396 от 17.07.2009г по ч.гр.д. № 303/2009г/.

Налице са предпоставките на чл. 130 ГПК, поради което исковата молба следва да бъде върната като недопустима, а производството по делото – прекратено.

Поради това съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА искова молба от А.А.А. ЕГН ********** *** за признаване за установено, че ищецът не дължи на ответника данък върху превозните средства в общ размер от 2 434.28 лв за периода 01.01.2002г – 31.12.2008г въз основа на акт № 535 от 20.08.2009г за установяване на задължение по декларация на Дирекция „МД и ТБО и Ревизионен контрол” при Община Пловдив и образувано изп. д. № 585/2011г на ЧСИ Ст. Г. поради погасяването им по давност.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС - Пловдив в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ П.Б.

 

 

 

  

            Вярно с оригинала.

            КК