Гражданско дело 2583/2014 - Определение - 20-02-2014

Определение по Гражданско дело 2583/2014г.

 

     

 

              О   п    р    е   д   е   л   е   н   и   е №2196

 

                   град Пловдив, 20.02. 2014 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 брачен състав, в закрито съдебно заседание на 20  февруари       две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

                                     

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

ПРС 3 бр с ,като разгледа гр д 2583/ 2014 година по описа на ПРС - 3 брачен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по гр.д. №2583 / 2012 година е образувано по молба на Ю.С.И. ЕГН ********** И С.И.И. ЕГН ********** на основание чл 50    от СК.

В ПРС  е постъпила  молба от  МОЛИТЕЛКАТА И. ПРЕДИ  ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО  , с която се заявява оттегляне на иска.

 Налице е хипотезата на чл.232 от ГПК и образуваното по исковата молба производство следва да се прекрати.

По изложените по – горе съображения, Съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 2583/ 2014 година по описа на Районен съд - Пловдив, 3 бр.с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в 1-седмичен  срок от съобщаването му.

               

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.