Гражданско дело 2500/2014 - Определение - 19-02-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  2071                                     19.02.2014 година                   Град Пловдив

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                          ХІ граждански състав

В закрито  заседание на 19.02.2014 г.

 

в следния състав:

                                                                       Председател: Таня Асп. Георгиева

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело номер 2500  по описа на ПРС за   2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

С определение, постановено в закрито заседание по гр. д. № 4623/2013 г. Районен съд- Сливен е прекратил производството пред себе си и изпратил делото на Пловдивския районен съд като местно компетентен на осн. чл.105 от ГПК.

            Настоящият съдебен състав на Пловдивския районен съд не споделя формирания краен извод относно некомпетентност на изпращащия съд по правилата за местната подсъдност за разрешаване на спора, с който е бил сезиран, по следните съображения:

            Видно от изложените в исковата молба обстоятелства, както и от приложените към нея писмени доказателства, повдигнатият правен спор произтича от преки отношения на ищеца с “ЕВН Електроснабдяване” ЕАД, КЕЦ  Сливен. При това положение намира приложение разпоредбата на чл.108, ал.1, второ изречение ГПК,  уреждаща специална местна подсъдност, определяща в разглеждания случай компетентността на първоначално сезирания Районен съд- Сливен.

От друга страна съгласно разпоредбата на т. 41б от § 1 от ДР на Закона за енергетиката, ”потребител на енергийни услуги" е всеки краен клиент, който купува енергия или природен газ от доставчик, предоставящ услуги от обществен интерес, и/или ползвател на преносна и/или разпределителна мрежа за снабдяването му с енергия или природен газ.

 Следователно ищецът има и качеството на потребител, поради което е налице и  изборна местна подсъдност по чл.113 ГПК, която дава възможност на „Скът” ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Сливен, да сезира и получи защита от този съд, чиято подсъдност му е по-изгодна.

   С оглед на изложеното и тъй като е налице обективно спор за подсъдност между Районен съд- Пловдив и Районен съд- Сливен, то същият, по правилото на чл.122 от ГПК следва да се разреши от Пловдивския Окръжен съд.

            Ето защо, Пловдивският районен съд, ХІ гр.с.:

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

             

  ПОВДИГА спор за подсъдност с Районен съд- Сливен пред Окръжен съд- Пловдив относно иска, по който е образувано гр. д. №2500/ 2014 г. по описа ПРС, ХІ гр. състав.

  ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ по компетентност на Окръжен съд- Пловдив за разрешаване на спора за подсъдност.

  Определението не подлежи на обжалване.

 

    

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Таня Георгиева

Вярно с оригинала.

ЕА