Гражданско дело 2149/2014 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 2149/2014г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер 880                           28.02.2014   Година                 Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесет и осми февруари       две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и шести   февруари           две хиляди и четиринадесета  година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Цветелина Бакалова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер   2149                                                   по описа за   2014 година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА брака между Х.С.К. ЕГН ********** и К.Р.К. ЕГН **********, сключен на **** г. в гр. С., обл. С., с Акт за граждански брак № ***/**** г., издаден от общ. С., обл. С.  по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Семейното жилище, намиращо се в гр. А., на ул. „С.” № * е индивидуална лична собственост на съпругата К.Р.К. и се предоставя за ползване след прекратяването на брака на съпругата К.Р.К..

Молителите  не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име П..

 

ОСЪЖДА Х.С.К. ЕГН ********** да заплати 10/ десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА К.Р.К. ЕГН ********** да заплати 10/ десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

     Решението е  окончателно и не подлежи на обжалване.   

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.