Гражданско дело 1980/2014 - Определение - 11-02-2014

Определение по Гражданско дело 1980/2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 1649                     11.02.2014 година                          град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, II граждански състав,

в закрито заседание на 11.02.2014 година,

като разгледа докладваното от съдия Миглена Площакова гражданско дело № 1980 по описа на съда за 2014 г., намира следното:

           

 

Производството по гр. дело № 1980 / 2014 г. на ПРС, II гр. с-в,  е образувано по искова молба, подадена на 07.02.2014 год. от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД против Д.И.Т..

Иска се да бъде постановено съдебно решение, с което бъде прието за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на банката сума в общ размер на 6079,07 лв., включваща главница и лихви, дължими по договор за банков кредит, сключен на 02.11.2007 год., между Д.Т., в качеството на кредитополучател и „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, в качеството на кредитор.

Искът е предявен по реда на чл. 422 ГПК, след като до „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, в качеството на заявител по ч.гр.д. № 11642 / 2013 год., от заповедния съд са дадени указания по чл. 415 ГПК да установи вземането си по исков ред.

 

В исковата молба е формулирано искане за присъединяване на настоящото дело по гр.д. № 65 / 2014 год. по описа на ПРС, ІV гр.с.

Във връзка с това процесуално искане съдът намира следното:

 

Служебно известно на съда е, че заповедното производството по ч.гр.д. № 11642 / 2013 год. е било образувано въз основа на заявление, подадено от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД срещу кредитополучателя по договор за банков кредит Д.Т. и срещу поръчителя по същия – М.Ц.. Със заявлението е било поискано ангажиране на солидарната отговорност на двамата длъжници.

Заявлението е било уважено. Срещу Т. и Ц. е била издадена заповед по чл. 417 ГПК и изпълнителен лист.

На 25.11.2013 год. от поръчителя Ц. е постъпило възражение по чл. 414 ГПК, поради което и с разпореждане на съда на заявителя е указано, че следва да установи вземанията си от този длъжник по исков ред. Заявителят е изпълнил указанията, като е предявил иск срещу Ц., въз основа на който е било образувано гр. д. № 65 / 2014 год. на ПРС, ІV гр.с. По делото е било изискано и приложено заповедното производство. Изпратено до ответника е съобщение по чл. 131 ГПК.

Впоследствие по заповедното производство е постъпило възражение и от кредитополучателя Т.. С разпореждане на заповедния съд на заявителя е указано, че следва да установи вземанията си срещу Т. по исков ред. Заявителят е изпълнил указанията, като е предявил искове срещу Т., въз основа на които е образувано настоящото дело.

Между настоящото гр.д. № 1980 / 2014 год. и вече образуваното гр.д. № 65 / 2014 год. е налице връзка. Вземанията на ищеца по двете дела произтичат от един и същи договор за банков кредит. По двете дела подлежат на събиране едни и същи доказателства. И двете дела са образувани за установяване на вземания, залегнали в една и съща заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК. Доколкото се цели установяване на солидарната отговорност на две лица, дължимата по двете дела държавна такса е една.

Налице е хипотезата на чл. 213 от ГПК. Между делата съществува такава неразривна връзка, която налага разглеждането им в общо производство, за се постанови общо решение и да не се допусне опасността от противоречиви съдебни решения по отношение на произтичащи от един и същи договор вземания.

На това основание делата трябва служебно да се съединят в едно производство за общото им разглеждане и решаване, като общото производство следва да продължи под номера на по-рано образуваното дело.

 

Поради това и настоящото дело следва да бъде изпратено за присъединяване по гр.д. № 65 / 2014 год. на ПРС, ІV гр.с., доколкото това е по-рано образуваното дело.

 

Като взе предвид горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ИЗПРАЩА гр. дело № 1980 / 2014 г. на ПРС, ІI гр. с-в за ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ по гр. дело № 65 / 2014 г. на ПРС, ІV гр. с-в, като общото производство по двете дела ще продължи под номера на по-рано образуваното дело - гр. дело № 65 / 2014 г. на ПРС, IV гр. с-в.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Миглена Площакова

 

 

Вярно с оригинала.

РЦ