Гражданско дело 1836/2014 - Решение - 19-09-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  2899

 

Град Пловдив, 29.09.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при участието на съдебен секретар ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1836 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, съобрази:

 

 

Производството се движи по реда на чл.341 и сл. от ГПК. Намира се във втората фаза – по извършване на делбата.

След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното :

С влязло в сила Решение № 756 от 06.03.2015 г., постановено по докладваното дело, е допуснато да се извърши съдебна делба между страните Г.Й.И. с ЕГН: **********, Л.Й.Б. с ЕГН: **********, В.П.П. с ЕГН: **********, М.П.П. с ЕГН: **********, А.А.К. с ЕГН:  **********, И.А.Г. с ЕГН: **********, Б.П.Г. с ЕГН: **********, В.П.Р. с ЕГН: **********, А.П.К. с ЕГН:  **********, К.П.К. с ЕГН: **********, П.В.К. с ЕГН: **********, П.Й.К. с ЕГН: **********, К.Й.Б. с ЕГН: **********, К.Ч.К. с ЕГН: **********, М.В.К. с ЕГН:  **********, М.Г.М. с ЕГН: ********** и П.Г.К. с ЕГН: **********, върху девет земеделски имота, при съответни квоти от правото на собственост, определени съобразно разпоредбите на чл.5 – чл.10 от ЗН.

В първото по делото заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, проведено на 12.04.2016 г., съделителите П.Г.К. и А.П.К. предявяват срещу съделителите Г.Й.И., Л.Й.Б., В.П.П., М.П.П., Б.П.Г., В.П.Р., К.Й.Б. и К.Ч.К., искания за заплащане на суми, съответни на квотите им в съсобствеността, от сумата 3000,00 лв., представляваща стойността на извършени от тях в съсобствените имоти с № ... и № 139082 подобрения, състоящи се в изграждане на три сонди за напояване в периода 2005 г. – 2008 г., две от които - в имот № ... и една - в имот № 139082. С допълнителна молба претендиращите съделитили са уточнили, че са направили тези подобрения, чувствайки се изключителни собственици на имотите, както и със знанието и без противопоставянето на останалите съделители.

В хода на производството е п. ответникът Б.П.Г. и на негово място са конституирани като ответници законните му наследници П.Б.Г. и В.Б. Г., съответно син и дъщеря.

Ответниците срещу които са предявени претенциите по сметки ги оспорват с възражения, че същите са погасени по давност.

Във връзка с претенциите по сметки са допуснати, но не са събрани доказателства, поради което същите останаха недоказани. Ето защо, облигационните искания на съделителите П.Г.К. и А.П.К. ще се отхвърлят като неоснователни, а те ще бъдат осъдени да заплатят дължимите държавни такси, съгласно чл.10 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Видно от приетата по делото съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице Й.Й. и неоспорена от страните, делбените имоти са с обща площ 71.785 дка и имат обща средна пазарна стойност 38 169,00 лв. Със заключението, от допуснатите до съдебна делба девет имота са обособени общо петнадесет такива, ведно с новообразуваните, от които се обособяват седем дяла, съответстващи на броя и квотите на седемте колена законни наследници на общия наследодател К. П.К.: 1/.  Л.Б.; 2/. Г.И.; 3/. М. Р. /поч. на *** г./; 4/. Я. Г. /поч. на *** г./; 5/. С. П. /поч. на *** г./; 6/. Г. К. /поч. на *** г./; 7/. П.К. /поч. на *** г./.

С определение, постановено в публично заседание по делото на 15.09.2016 г., съдът е съставил и предявил на страните проект за разделителен протокол, съобразно прието по делото заключение на назначената съдебно – техническа експертиза. В съдебно заседание, страните не правят възражения, с които по същество да оспорят предявения им проект за разделителен протокол.

Въз основа на така установеното от фактическа и правна страна, съдът достигна до следното:

Предявеният проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен, което ще доведе като последица теглене на жребий, след влизане в сила на настоящото решение – измежду съделителите от седемте колена законни наследници на общия наследодател. По този начин, при извършване на делбата, ще може всяко едно от коленете законни наследници да получи дял в натура. Съставените дялове са относително равни по стойност, като неравенството в дяловете ще бъде уравнено в пари.

При извършване на жребия, съделителите, получили дял на по-висока стойност, ще заплатят на съделителите, получили дялове на по-ниска стойност, съответни суми за стойностно уравнение на дяловете. Така, получилите Дял ІV следва да заплатят на получилите  Дял І, Дял ІІ и Дял ІІІ – по 56 лв., на получилите Дял V и Дял VІ – по 58 лв., а на получилите Дял VІІ – 268 лв. 

На основание чл.355 от ГПК съделителите ще следва да бъдат осъдени да платят държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дела им, определен съобразно приетото експертно заключение.

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

    Р   Е   Ш   И   :

 

ОБЯВЯВА за окончателен предявения на Г.Й.И. с ЕГН: **********, Л.Й.Б. с ЕГН: **********, В.П.П. с ЕГН: **********, М.П.П. с ЕГН: **********, А.А.К. с ЕГН:  **********, И.А.Г. с ЕГН: **********, П.Б.Г. с ЕГН: **********, В.Б. Г. с ЕГН: **********, В.П.Р. с ЕГН: **********, А.П.К. с ЕГН:  **********, К.П.К. с ЕГН: **********, П.В.К. с ЕГН: **********, П.Й.К. с ЕГН: **********, К.Й.Б. с ЕГН: **********, К.Ч.К. с ЕГН: **********, М.В.К. с ЕГН: **********, М.Г.М. с ЕГН: ********** и П.Г.К. с ЕГН: **********, следния проект за разделителен протокол, съобразно приетото по делото заключение на назначената съдебно-техническа експертиза, съгласно който от делбените имоти се образуват седем дяла, както следва:

ДЯЛ I, съответстващ на 1/7 ид. част, включва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 097022, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № 097020, имот № 097198, имот № 097024, имот № 097023;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 1, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Т.К.”, с площ от 9,564 дка /девет декара петстотин шестдесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-2, имот № .., имот № 030375, имот № .., имот № ..;

Стойността на Дял І е 5 396,00 лв.

ДЯЛ IІ, съответстващ на 1/7 ид. част, включва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 097023, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № 097021, имот № 097022, имот № 097025, имот № 097195;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 2, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Т.К.”, с площ от 9,564 дка /девет декара петстотин шестдесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-1, имот № ..-4, имот № ..-3, имот № ..;

Стойността на Дял ІІ е 5 396,00 лв.

ДЯЛ IІІ, съответстващ на 1/7 ид. част, включва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064057 - 2, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Г.”, с площ от 5,098 дка /пет декара и деветдесет и осем кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № 064057 - 1, имот № ..., имот № ...;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ... - 1, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Д.”, с площ от 5,176 дка /пет декара сто седемдесет и шест кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ...-2, имот № ...-3, имот № 078268, имот № 000572, имот № 078148;

Стойността на Дял ІІІ е 5 396,00 лв.

ДЯЛ IV, съответстващ на 1/7 ид. част, включва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 139082, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „С.“, с площ от 3,000 дка /три декара/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № 139081, имот № 139101, имот № 139083, имот № 139059;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064057 - 1, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Г.”, с площ от 5,992 дка /пет декара деветстотин деветдесет и два кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № 064057 - 2, имот № ..., имот № ...;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,014 дка /един декар и четиринадесет кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № .., имот № 009157, имот № .., имот № ..;

Стойността на Дял ІV е 6 004,00 лв.

ДЯЛ V, съответстващ на 1/7 ид. част, включва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,013 дка /един декар и тринадесет кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № .., имот № .., имот № .., имот № ..;

            2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ... - 2, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Д.”, с площ от 8,705 дка /осем декара седемстотин и пет кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ...-3, имот № ...-1, имот № 078129;

Стойността на Дял V е 5 396,00 лв.

ДЯЛ VІ, съответстващ на 1/7 ид. част, включва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 3, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Т.К.”, с площ от 4,756 дка /четири декара седемстотин петдесет и шест кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-2, имот № ..-4, имот № .., имот № ..;

            2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ... - 3, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Д.”, с площ от 5,486 дка /пет декара четиристотин осемдесет и шест кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ...-1, имот № ...-2, имот № 078129, имот № 078268;

Стойността на Дял VІ е 5 395,00 лв.

ДЯЛ VІІ, съответстващ на 1/7 ид. част, включва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 4, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Т.К.”, с площ от 3,114 дка /три декара сто и четиринадесет кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-3, имот № ..-2, имот № .., имот № ..;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064058, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Г.”, с площ от 7,255 дка /седем декара двеста петдесет и пет кв.м/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

Стойността на Дял VІІ е 5 186,00 лв.

ОСЪЖДА Г.Й.И. с ЕГН: ********** и Л.Й.Б. с ЕГН: **********, всяка от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 218,11 лева.

ОСЪЖДА В.П.Р. с ЕГН: **********, К.Й.Б. с ЕГН: ********** и К.Ч.К. с ЕГН: **********, всяка от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 109,05 лева.

ОСЪЖДА П.Б.Г. с ЕГН: ********** и В.Б. Г. с ЕГН: **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 54,75 лева.

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: **********, К.П.К. с ЕГН: **********, В.П.П. с ЕГН: **********, М.П.П. с ЕГН: **********, М.В.К. с ЕГН: **********, М.Г.М. с ЕГН: ********** и П.Г.К. с ЕГН: **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 72,70 лева.

ОСЪЖДА А.А.К. с ЕГН:  **********, И.А.Г. с ЕГН: **********, П.В.К. с ЕГН: ********** и П.Й.К. с ЕГН: **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 36,35 лева.

ОТХВЪРЛЯ исковете на А.П.К. с ЕГН: ********** и П.Г.К. с ЕГН: ********** срещу Г.Й.И. с ЕГН: **********, Л.Й.Б. с ЕГН: **********, В.П.П. с ЕГН: **********, М.П.П. с ЕГН: **********, П.Б.Г. с ЕГН: **********, В.Б. Г. с ЕГН: **********, В.П.Р. с ЕГН: **********, К.Й.Б. с ЕГН: ********** и К.Ч.К. с ЕГН: **********, за заплащане на суми, съответни на квотите им в съсобствеността, от сумата 3000,00 лв., представляваща стойността на извършени от тях в съсобствените имоти с № ... и № 139082 подобрения, състоящи се в изграждане на три сонди за напояване в периода 2005 г. – 2008 г., две от които - в имот № ... и една - в имот № 139082.

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: ********** и П.Г.К. с ЕГН: **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 60,00 лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: П. К.