Гражданско дело 1836/2014 - Решение - 06-03-2015

Р Е Ш Е Н И Е N

Р Е Ш Е Н И Е   N 756

Град Пловдив, 06.03.2015 година

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                   VІ граждански състав, на четвърти февруари две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

при секретаря ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1836 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, съобрази:   

Производството е образувано по субективно и обективно съединени искове с правна квалификация чл.34 от ЗС - за делба на недвижими имоти. Движи по реда на чл.341 и следващите от ГПК и се намира в първа фаза - по допускане на делбата.

            В исковата молба ищците М.И.А. и М.П.А. са посочили, че с ответниците В.П.П., М.П.П., А.А.К., И.А.Г., Б.П.Г., В.П.Р., А.П.К., К.П.К., П.В.К., П.Й.К., К.Й.Б., К.Ч.К., М.В.К., М.Г.М. и П.Г.К. са съсобственици на следните недвижими имоти:

1/. ИМОТ № ......, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ, Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,014 дка /един декар и четиринадесет кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № ..., имот № ...., имот № ..., имот № ....;

2/. ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ ...., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,013 дка /един декар и тринадесет кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № .., имот № .., имот № .., имот № ..;

3/. ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Т.К.”, с площ от 26,998 дка /двадесет и шест декара деветстотин деветдесет и осем кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № .., имот № .., имот № .., имот № .., имот № .., имот № ..;

4/. ИМОТ ......, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Г.”, с площ от 11,090 дка /единадесет декара и деветдесет кв.м/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

5/. ИМОТ № ...., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Г.”, с площ от 7,255 дка /седем декара двеста петдесет и пет кв.м/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

6/. ИМОТ № ..., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Д.”, с площ от 19,367 дка /деветнадесет декара триста шестдесет и седем кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ...., имот № ...., имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

7/. ИМОТ № ..., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ...., имот № .....;

8/. ИМОТ № ...., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № ...., имот № ..., имот № ..., имот № ....;

9/. ИМОТ № ...., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността "С.", с площ от 3,000 дка /три декара/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..., имот № ...., имот № ..., имот № .....;

Ищците твърдят, че ищецът М.И.А. е придобила собственост върху 1/7 ид. част от делбените имоти въз основа на договор за дарение от 17.12.2013 г., обективиран в Нотариален акт № ..., том..., дело № ....2013 г. по описа на нотариус с рег. № ....по РНК, вписан като Акт № ..., том ..., дело № ....2013 г. в СВ – гр. Пловдив. Ищците М.И.А. и М.П.А. придобили собственост върху друга 1/7 ид. част от делбените имоти въз основа на договор за покупко-продажба от 17.12.2013г., обективиран в Нотариален акт № ...., том ..., дело № ...2013 г. по описа на нотариус с рег. № .... по РНК, вписан като Акт № ..., том ..., дело № ....2013 г. в СВ – гр. Пловдив. Към датата на последната сделка ищците били в граждански брак, сключен на 24.07.1977 г., поради което придобитото било в режим на СИО.

Ищците твърдят също, че ответниците са придобили собственост върху делбените имоти въз основа на наследяване на К.П.К., починала като вдовица на 10.02.1989 г. Делбените имоти били възстановени на наследниците на К.П.К. по реда на ЗСПЗЗ, с Решение № 10686 от 06.09.1995 г. на ПК – общ. Р..

Поради липса на съгласие за прекратяване на така възникналата съсобственост ищците правят искане за постановяване на съдебно решение, с което да бъде допуснато извършването на съдебна делба между страните, при посочени в исковата молба квоти от правото на собственост.

            В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК е постъпил отговора от ответниците К.Й.Б. и К.Ч.К., с който не възразяват да се допусне делбата, така както е поискана.

В същия срок е постъпил и отговора от ответниците М.В.К. и П.Г.К., които считат исковете за делба за неоснователни по отношение на част от имотите. Твърдят, че след възстановяване на собствеността върху земеделските земи с горепосоченото решение на ПК, между наследниците на К. П.К. е била извършена “неформална делба”, по силата на която те са си поделили имотите, като са завладяли съответните дялове. Въз основа на тази “неформална делба” наследниците от коляното на Г. Й. К. /син на общата наследодателка К. П. К./ са завладяли част от процесните имоти - тези, включени в неговия дял, а именно: 1/. НИВА с площ от 7,255 дка, находяща се в землището на град Р., в местността „Б.Г.”, съставляваща имот № ... по плана за земеразделяне на града /имот под т.5 от ИМ/; 2/. 2250/3000 ид. части от НИВА с площ от 3,000 дка, находяща се в землището на град Р., в местността "С.", съставляваща имот № ..... по плана за земеразделяне на града /имот под т.9 от ИМ/; 3/. НИВА с площ от 11,998 дка, находяща се в землището на град Р., в местността „Т.К.”, съставляваща имот № .. по плана за земеразделяне на града /имот под т.3 от ИМ /. С оглед така направените твърдения, ответниците М.В.К. и П.Г.К. правят възражение за придобиване на описаните три имота въз основа на давностно владение, продължило повече от 18 години, начиная от т.нар. “неформална делба”, извършена между наследниците на К. П. К..

Отговор е постъпил и от ответниците Б.П.Г. и В.П.Р., които оспорват исковете за делба, като искат от съда да обяви за недействителни спрямо тях, на основание чл.76 от Закона за наследството, сделките, с които две от сънаследници на общата наследодателка К.К. – дъщерите й Л.Й.Б. и Г.Й.И. са прехвърлили наследствените си дялове на ищците, а именно: Договор за дарение от 17.12.2013 г., сключен с НА №..., том..., дело № ...2013 г. по описа на нотариус с рег. № .... по РНК, вписан като Акт № .., том..., дело № ...2013 г. в СВ – гр. Пловдив, и Договор за покупко-продажба от 17.12.2013 г., сключен с НА № .... том..., дело № ...2013 г. по описа на нотариус с рег. № ... по РНК, вписан като Акт № .., том..., дело № ..2013 г. в СВ – гр. Пловдив.

Във връзка с правоизключващите възражения по чл.76 от ЗН, като ответници по делото – задължителни необходими другари, са конституирани сънаследниците-прехвърлители по сделките, оспорени на основание чл.76 от ЗН, а именно Г.Й.И. и Л.Й.Б.. Последните подават отговор на исковата молба, с който считат исковете за делба за основателни.

            С отговора си ответниците А.А.К. и И.А.Г. оспорват исковете за делба като неоснователни. Твърдят, че приживе общата наследодателка К.К. е поделила между наследниците си собствените си земеделски земи, които вече са били заявени в ПК - общ. Р.. Посочват, че наследодателката е изразила воля за това да остане в дял на наследниците от коляното на сина й Г.Й.К. и дела на психично болната й дъщеря И. Й.К., тъй като последните са се грижили за тях до смъртта им. Молят съда да извърши делбата върху процесните имоти, съобразно извършената приживе от общата наследодателка неформална делба, без да уточняват параметрите на същата.

            Отговор на исковата молба е постъпил и от адв. Е.Б., назначена от съда, по реда на чл.47 от ГПК, за особен представител на ответника М.Г.М.. С отговора не се възразява по допустимостта и основателността на исковете за делба.         

Съдът, като разгледа становищата и възраженията на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Правото на собственост върху делбените осем земеделски имоти, описани по-горе, е възстановено на наследниците на К.П.К., бивш жител ***, по реда на ЗСПЗЗ с Решение № 10686 от 06.09.1995 г. на ПК – общ. Р.. С решението се възстановява правото на собственост, съгласно влязъл в сила план за земеразделяне. Решението е скрепено е със скици на имотите и има силата на констативен нотариален акт за собственост, съгласно чл. чл.27 от ППЗСПЗЗ. Това означава, че влязлото в сила решение на ПК /сега Общинската служба по земеделие и гори/, придружено със скица, е легитимен документ за установяване на собственост в едно съдебно производство и е официален удостоверителен документ, който се ползва с обвързваща съда доказателствена сила.

Правото на собственост възниква за наследниците на К.П.К. от момента на влизане в сила на решението на ПК, като квотите от съсобствеността на наследниците се определят според Закона за наследството, действащ към момента на откриване на наследството на общия им наследодател. В случая, общият наследодател е починала при действието на сега действащия Закона за наследството, поради което квотите от съсобствеността ще следва да се определят по правилата на чл.5 – чл.10 от същия закон.

Видно от представеното удостоверение за наследници, К.П.К. е починала на ..... и след смъртта си е оставила осем преки низходящи законни наследници, от които шест дъщери – ответниците Л.Б. и Г.И., и покойните вече М. Р. /поч. на...../, Я. Г. /поч. на........./, И. К. /поч. на ..../ и С. П. /поч. на ............../, както и двама синове – Г. К. /поч. на ........../ и П.К. /поч. на.........../. Дъщерята на общия наследодател К. К. – И. К. е починала неженена и без деца.

Ответниците В.П., М.П., А.К. и И.Г. са наследници от коляното на М. Р./поч. на .../, като първите две са нейни дъщери, а третата и четвъртия – деца на дъщеря й Н. Г., починала на ..... г. Ответниците Б.Г. и В.Р. са преки законни наследници от коляното на тяхната майка Я. Г. /поч. на........../. Ответниците К.Б. и К.К. са наследници от коляното на С. П. /поч. на ............/, като К. е нейна дъщеря, а К. – нейна внучка, наследяваща по право на заместване баща си Ч. П. /поч. на ......... г./. Ответниците М.К., М. Г. М. и П. Г. К. са наследници от коляното на Г. К. /поч. на .... г./, като М. е негова съпруга, а М. и П. – негови деца. Ответниците А.К., К.К., П.К. и П. Й. К. са наследници от коляното на П.К. /поч. на .... г./, като първите двама са негови деца, третата – съпруга на сина му Й.К. /поч. на ...../, а четвъртия – син на последния.

На 17.12.2013 г. две от преките законни наследници на общия наследодател -ответниците Л.Б. и Г.И. са се разпоредили с придобитите по наследство от майка си по 1/7 ид. част от процесните имоти. Видно от представения Нотариален акт за дарение на недвижим имот № ... том..., дело № .....2013 г. по описа на нотариус с рег. № ....по РНК, вписан в СВ – гр. Пловдив като Акт №...., том..., дело № ...2013 г., Г.И. е дарила на ищеца М.А. 1/7 ид. част от делбените имоти. Видно от представения Нотариален акт за продажба на недвижим имот №..., том..., дело №....2013 г. по описа на нотариус с рег. № ...по РНК, вписан в СВ – гр. Пловдив като Акт № ..., том...., дело № ...2013 г. Л.Б. е продала на ищеца М.А. 1/7 ид. част от делбените имоти. От представеното с исковата молба удостоверение за граждански брак е видно, че към датата на покупко-продажбага купувачът М.А. е била в граждански брак с ищеца М.А.. Тъй като законовата презумпция за съвместен принос в придобиването не оборена, то на основание чл.21, ал.1 от СК следва да се приеме, че придобитата чрез посочената възмездна сделка 1/7 ид. част от имотите, е придобита от ищците в режим на СИО.

Посочените две разпоредителни сделки, извършени на 17.12.2013 г., са относително недействителни по отношение на ответниците Б.Г. и В. Р., направили възражения с правна квалификация чл.76 от Закона за наследството. Съгласно посочената разпоредба от ЗН актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, ако тия предмети не се падат в негов дял при делбата. Съгласно т.1 от Тълкувателно решение № 1/2004г. на ВКС актът на разпореждане на сънаследник, изцяло или отчасти с отделна наследствена вещ /права върху вещи/ е относително недействителен т.е. това разпореждане валидно обвързва страните по сделката и поражда желаните и целени от тях правни последици, както и в отношенията им с трети лица. В случая ответниците са легитимирани да се позовават на тази относителна недействителност, тъй като са съделителите-сънаследници, неразпоредили се с дела си. Разпоредбата на чл.76 от ЗН е създадена в интерес на сънаследниците на продавача и с нея се цели да се обезпечи възможността им да получат реален дял от наследството, според състоянието му в момента на неговото откриване. Текстът на законовата разпоредба следва да се тълкува в смисъл, че недействително е разпореждане на сънаследник в полза на трето лице, както е в случая, така че възражението на сънаследниците – ответници ще се уважи.

Относно възражението на ответниците М.К. и П.К. следва да се отбележи, че за имоти, които подлежат на възстановяване по реда на ЗВСВОНИ и ЗСПЗЗ, съгласно чл.5, ал.2 от ЗВСВОНИ (нова от ДВ бр.107 от 1997 г.) изтеклата до влизане в сила на тази норма придобивна давност не се зачита, а от деня на влизането й  в сила, т.е. давността се прекъсва и от 22.11.1997 г. започва да тече нова давност. Съгласно приетото в Тълкувателно решение № 10 от 05.12.2012 г. по т.гр.д. № 10 от 2012 г. на ОСГК на ВКС, новата давност, която започва да тече след 22.11.1997 г., е идентична с давността, която е текла преди приемането на чл.5, ал.2 от ЗВСВОНИ. Така че ако владелецът е установил добросъвестно владение преди 1997 г., след влизане в сила на чл.5, ал.2 от ЗВСВОНИ той може да придобие правото на собственост върху имота след владение в продължение на 5 години (срока по чл.79, ал.2 от ЗС) и обратно, ако установеното преди 1997 г. владение е било недобросъвестно, след приемането на чл.5, ал.2 от ЗВСВОНИ владелецът може да придобие имота по давност след изтичането на 10 години (срока по чл.79, ал.1 от ЗС). Следователно, в конкретния случай дори да беше установено по делото, а това не е, че след възстановяване на собствеността върху земеделските земи с решението на ПК от 06.09.1995 г., между наследниците на К.П.К. е била извършена “неформална делба”, то ответниците не могат да се позовават на придобивна давност, започнала да тече от тогава, тъй като придобивната давност започва да тече от 22.11.1997 г., съгласно чл.5, ал.2 от ЗВСВОНИ.

За установяване на възражението за придобивна давност върху част от делбените имоти, разпитани са по делото трима свидетели. От свидетелските показания не се установява с категоричност, че оспорващите ответници фактически са ползвали част от имотите за период по-дълъг от десет години. Не се установява също, че претендиращите давностно владение ответници са е демонстрирали пред сънаследниците си намерение за своене.

Когато основанието, от което произтича съсобствеността е сънаследяване, както е в случая, за да се превърне във владелец на целия имот и съответно след изтичане на давностния срок да стане негов собственик, сънаследникът следва да отблъсне владението на останалите съсобственици. Тоест, държателят следва да е довел до знанието на съсобствениците намерението си да свои имота и да ги уведоми, че отказва да ги допуска до този имот. В този смисъл са разясненията, дадени с Тълкувателно решение № 1/2012г. на ОСГК на ВКС, които са задължителни за съдилищата, на основание чл.130, ал.2 от ЗСВ. Съгласно диспозитива на тълкувателното решение, съсобственикът, който упражнява фактическа власт върху чужди идеални части може чрез едностранни действия да превърне държането им във владение, но ако се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част /както е в случая/, той трябва да докаже при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици и намерението да владее техните идеални части за себе си.

В конкретния случай, в отношенията между съсобствениците, презумпцията на чл.69 от ЗС не може да се приложи на общо основание, тъй като съсобствеността произтича от наследяване. Съгласно чл.69 от ЗС владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго. Намерението за своене се предполага и е достатъчно да се докаже упражняването на фактическа власт върху имота в срока по чл.79 от ЗС само тогава, когато един от съсобствениците е започнал да упражнява фактическа власт върху вещта на основание, изключващо владението на останалите. Тъй като в случая основанието на ответниците М.К. и П. Г. К. за упражняването на фактическа върху имота е наследяване, то то не може да изключи владението на останалите наследници на общия наследодател. Предвид изложеното, възражението на ответниците М.К. и П. Г. К. за изтекла в тяхна полза придобивна давност по отношение на наследствените ид. части на останалите наследници на К. К., съдът намира за неоснователно.

С оглед установените обстоятелства, предявените искове за съдебна делба ще се уважат, като делбата се допусне между законните наследници на К. К., тъй като се доказа наличие на съсобственост между тях по отношение на делбените имоти, възникнала по наследяване. Основателни са и възраженията по чл.76 от ЗН, поради което делбата ще се допусне между ответниците, в качеството им на законни наследници, а ищците следва да продължат участието си в процеса до извършването на делбата, с оглед възможността за саниране на относително недействителните сделки, на които те се позовават.

  Мотивиран от гореизложеното, съдът

Р     Е     Ш     И  :

            ОБЯВЯВА, на основание чл.76 от Закона за наследството, за относително недействителни спрямо Б.П.Г. с ЕГН: ********** и В.П. Р. с ЕГН: **********, сделките, обективирани в Нотариален акт за дарение на недвижим имот №..., том .., дело № ..2013 г. по описа на нотариус с рег. №... по РНК, вписан в СВ – гр. Пловдив като Акт №..., том.., дело № ...2013 г. и Нотариален акт за продажба на недвижим имот №..., том .., дело № ...2013 г. по описа на нотариус с рег. №... по РНК, вписан в СВ – гр. Пловдив като Акт № .., том..., дело № 1.../2013 г.

            ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.Й.И. с ЕГН: **********, Л.Й.Б. с ЕГН: **********, В.П.П. с ЕГН: **********, М.П.П. с ЕГН: **********, А.А.К. с ЕГН:  **********, И.А.Г. с ЕГН: **********, Б.П.Г. с ЕГН: **********, В.П.Р. с ЕГН: **********, А.П.К. с ЕГН:  **********, К.П.К. с ЕГН: **********, П.В.К. с ЕГН: **********, П.Й.К. с ЕГН: **********, К.Й.Б. с ЕГН: **********, К.Ч.К. с ЕГН: **********, М.В.К. с ЕГН:  **********, М.Г.М. с ЕГН: ********** и П.Г.К. с ЕГН: **********, върху следните недвижими имоти:

1/. ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,014 дка /един декар и четиринадесет кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № .., имот № ...., имот № .., имот № ..;

2/. ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,013 дка /един декар и тринадесет кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № .., имот № .., имот № .., имот № ..;

3/. ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Т.К.”, с площ от 26,998 дка /двадесет и шест декара деветстотин деветдесет и осем кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № .., имот № .., имот № .., имот № .., имот № .., имот № ..;

4/. ИМОТ № ...., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Г.”, с площ от 11,090 дка /единадесет декара и деветдесет кв.м/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

5/. ИМОТ № ...., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Г.”, с площ от 7,255 дка /седем декара двеста петдесет и пет кв.м/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

6/. ИМОТ № ..., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.Д.”, с площ от 19,367 дка /деветнадесет декара триста шестдесет и седем кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...., имот № ..., имот № ...;

7/. ИМОТ № ..., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № ..., имот № .., имот № ..., имот № ....;

8/. ИМОТ № ..., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м/, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

9/. ИМОТ № ...2, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността "С.", с площ от 3,000 дка /три декара/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № .., имот № ..., имот № ..., имот № ..;

при квоти от правото на собственост:

-          6/42 ид. части – за Г.Й.И. с ЕГН: **********,

-          6/42 ид. части – за Л.Й.Б. с ЕГН: **********,

-          3/42 ид. части – за Б.П.Г. с ЕГН: **********,

-          3/42 ид. части – за В.П.Р. с ЕГН: **********,

-          3/42 ид. части – за К.Й.Б. с ЕГН: **********,

-          3/42 ид. части – за К.Ч.К. с ЕГН: **********,

-          2/42 ид. части – за А.П.К. с ЕГН:  **********,

-          2/42 ид. части – за К.П.К. с ЕГН: **********,

-          2/42 ид. части – за В.П.П. с ЕГН: **********,

-          2/42 ид. части – за М.П.П. с ЕГН: **********,

-          2/42 ид. части – за М.В.К. с ЕГН:  **********,

-          2/42 ид. части – за М.Г.М. с ЕГН: **********,

-          2/42 ид. части – за П.Г.К. с ЕГН: **********,

-          1/42 ид. части – за А.А.К. с ЕГН:  **********,

-          1/42 ид. части – за И.А.Г. с ЕГН: **********,

-          1/42 ид. части – за П.В.К. с ЕГН: **********,

-          1/42 ид. части – за П.Й.К. с ЕГН: **********.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПК