Гражданско дело 1836/2014 - Определение - 17-02-2017

Определение по Гражданско дело 1836/2014г.

ПРОТОКОЛ № 1677

 

Година 2017                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                         VІ гр. състав

на седемнадесети февруари                                                        година 2017

В публично заседание в следния състав:

                                     

       Председател: НЕВЕНА КАБАДАИЕВА

 

Секретар: ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 1836 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 11,24 часа се явиха:

 

Ищците М.А. и М.А., редовно призовани, не се явяват, за двамата адв. Д., от по-рано.

         Ответниците под номера от три до двадесет включително, редовно призовани, от тях лично се явява П.Г.К..

За ответниците А.К., К.К., П.К., М.К., П.К., А.К. и И.Г. - адв. М.

За ответниците П.Г., В.П. и В.Р., редовно призовани - адв. Б., преупълномощена от днес.

Адв. Е.Б. се явява в качеството й на особен представител на ответника М.Г.М..

Адв. Б. се явява като пълномощник на ответниците К.Б. и К.К..

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

         Адв. Б.: Да се даде ход на делото

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Ответникът П.Г.К.: Да се даде ход на делото.

         При липса на процесуални пречки

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Заседанието е за теглене на жребие, досежно делбените земеделски имоти, за които с решението по извършване на делбата е обявен за окончателен предявеният на страните проект за разделителен протокол. Съгласно последния, от делбените имоти са формирани седем дяла, съответстващи на квоти от по 1/7 ид. част от съсобствеността на седемте колена законни наследници на общия наследодател К. П.К..

 

Адв. Д.: Заявявам, че ще тегля жребий за ответниците Г.Й.И. и Л.Й.Б..

За колянота на Г.Й.И. жребият ще бъде изтеглен от адв. Д..

За коляното на Л.Й.Б. жребият ще бъде изтеглен от адв. Д..

За наследниците от коляното на М.Й. Р., а именно: за В.П.П., М.П.П., А.А. к. и И.А.Г. жребият ще бъде изтеглен от адв. М..

За наследниците от коляното на Я. Й. Г., а именно: за В.П.Р., П. Б. Г. и В.Б.П. жребият ще бъде изтеглен от адв. Б..

За наследниците от коляното на П. Й. К., а именно: за А.П.К., К.П.К., П.В.К. и П.Й.К. жребият ще бъде изтеглен от адв. М.

За наследниците от коляното на С. Й.П., а именно: за К.Й.Б. и К.Ч. К. жребият ще бъде изтеглен от адв. Б..

За наследниците от коляното на Г. Й. К., а именно: за М.В.К., М.Г.М. и П.Г.К. жребият ще бъде изтеглен от П.Г.К..

За целта съдът изготви седем еднообразни бели непрозрачни листа, върху които изписаха съответно Дял , Дял ІІ, Дял ІІІ, Дял ІV, Дял V, Дял VІ и Дял VІІ. Листовете се сгънаха от съдията-докладчик по еднакъв начин - на шест части, разбъркаха се и страните се поканиха да теглят жребий.

 

За Г.Й.И. адв. Д. изтегли Дял І-ви от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

За Л.Й.Б. адв. Д. изтегли Дял ІІ-ри от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

За коляното на Г. Й. К.П.Г.К. изтегли Дял ІІІ-ти от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

За коляното на Я. Й. Г. адв. Б. изтегли Дял VІ-ти от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

За коляното на С. Й.П. адв. Б. изтегли Дял VІІ-ми от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

За коляното на М.Й. Р. адв. М. изтегли Дял V-ти от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

За коляното на П. Й. К. адв. М. изтегли Дял ІV-ти от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА седемте листа към делото, като същите следва да се считат като неразделна част от настоящия съдебен протокол.

С оглед така извършения жребий, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ в самостоятелен дял на Г.Й.И. и последният става собственик на имотите, включени в Дял І-ви от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на делбата, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 097022, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № 097020, имот № 097198, имот № 097024, имот № 097023;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 1, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Т.К.”, с площ от 9,564 дка /девет декара петстотин шестдесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-2, имот № .., имот № 030375, имот № .., имот № ..;

Стойността на Дял І е 5 396,00 лв.

 

ПОСТАВЯ в самостоятелен дял на Л.Й.Б. и последният става собственик на имотите, включени в Дял ІІ-ри от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на делбата, а именно

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 097023, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.”, с площ от 1,024 дка /един декар и двадесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № 097021, имот № 097022, имот № 097025, имот № 097195;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 2, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Т.К.”, с площ от 9,564 дка /девет декара петстотин шестдесет и четири кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-1, имот № ..-4, имот № ..-3, имот № ..;

Стойността на Дял ІІ е 5 396,00 лв.

ПОСТАВЯ в общ дял на наследниците от коляното на Г. Й. К. а именно: за М.В.К., М.Г.М. и П.Г.К. и последните стават собственици на имотите, включени в Дял ІІІ-ти от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на дебата при наследствените им квоти от правото на собственост, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064057 - 2, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.Г.”, с площ от 5,098 дка /пет декара и деветдесет и осем кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № 064057 - 1, имот № ..., имот № ...;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ... - 1, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.Д.”, с площ от 5,176 дка /пет декара сто седемдесет и шест кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ...-2, имот № ...-3, имот № 078268, имот № 000572, имот № 078148;

Стойността на Дял ІІІ е 5 396,00 лв.

 

ПОСТАВЯ в общ дял на наследниците от коляното на П. Й. К. а именно: за А.П.К., К.П.К., П.В.К. и П.Й.К. и последните стават собственици на имотите, включени в Дял ІV от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на дебата при наследствените им квоти от правото на собственост, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 139082, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността „С.“, с площ от 3,000 дка /три декара/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № 139081, имот № 139101, имот № 139083, имот № 139059;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064057 - 1, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.Г.”, с площ от 5,992 дка /пет декара деветстотин деветдесет и два кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № 064057 - 2, имот № ..., имот № ...;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.”, с площ от 1,014 дка /един декар и четиринадесет кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № .., имот № 009157, имот № .., имот № ..;

Стойността на Дял ІV е 6 004,00 лв.

ПОСТАВЯ в общ дял на наследниците от коляното на М.Й. Р. а именно: за В.П.П., М.П.П., А.А. к. и И.А.Г. и същите стават собственици на имотите, включени в Дял V от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на делбата, при наследствените им квоти от правото на собственост, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .., находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.”, с площ от 1,013 дка /един декар и тринадесет кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, при граници: имот № .., имот № .., имот № .., имот № ..;

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ... - 2, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.Д.”, с площ от 8,705 дка /осем декара седемстотин и пет кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ...-3, имот № ...-1, имот № 078129;

Стойността на Дял V е 5 396,00 лв.

 

ПОСТАВЯ в общ дял на наследниците от коляното на Я. Й. Г. а именно: за В.П.Р., П. Б. Г. и В.Б.П. и последните стават собственици на имотите, включени в Дял VІ-ти от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на дебата при наследствените им квоти от правото на собственост, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 3, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Т.К.”, с площ от 4,756 дка /четири декара седемстотин петдесет и шест кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-2, имот № ..-4, имот № .., имот № ..;

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ... - 3, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.Д.”, с площ от 5,486 дка /пет декара четиристотин осемдесет и шест кв.м./, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - ОРИЗИЩЕ, при граници: имот № ...-1, имот № ...-2, имот № 078129, имот № 078268;

Стойността на Дял VІ е 5 395,00 лв.

 

ПОСТАВЯ в общ дял на наследниците от коляното на С. Й.П. а именно: за К.Й.Б. и К.Ч. К. и последните стават собственици на имотите, включени в Дял VІІ от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на дебата при наследствените им квоти от правото на собственост, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № .. - 4, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Т.К.”, с площ от 3,114 дка /три декара сто и четиринадесет кв.м./, пета категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..-3, имот № ..-2, имот № .., имот № ..;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 064058, находящ се в землището на град Р., ЕКАТТЕ .., Община Р., Пловдивска област, в местността “Б.Г.”, с площ от 7,255 дка /седем декара двеста петдесет и пет кв.м/, четвърта категория на земята, начин на трайно ползване - НИВА, при граници: имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ..., имот № ...;

Стойността на Дял VІІ е 5 186,00 лв.

 

Дял І-ви е на стойност 5 396 лева, Дял ІІ-ри е на стойност 5 396 лева, Дял ІІІ-ти е на стойност 5 396 лева, Дял ІV е на стойност 6 004 лева, Дял V е на стойност 5 396 лева, Дял VІ е на стойност 5 395 лева, Дял VІІ е на стойност 5 186 лева.

Средната стойност на един дял е 5452,71 лева.

При извършване на жребия, съделителите, получили дял на по-висока стойност, ще заплатят на съделителите, получили дялове на по-ниска стойност, съответни суми за стойностно уравнение на дяловете. Така, получилите Дял ІV следва да заплатят на получилите Дял І, Дял ІІ и Дял ІІІ – по 56 лв., на получилите Дял V и Дял VІ – по 58 лв., а на получилите Дял VІІ – 268 лв. Ето защо

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: ********** ***, К.П.К. с ЕГН: ********** ***, П.В.К. с ЕГН: ********** *** и П.Й.К. с ЕГН: ********** *** да заплатят на Г.Й.И. с ЕГН: ********** *** сумата 56(петдесет и шест) лева - стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: ********** ***, К.П.К. с ЕГН: ********** ***, П.В.К. с ЕГН: ********** *** и П.Й.К. с ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Л.Й.Б. с ЕГН: ********** *** сумата 56(петдесет и шест) лева – стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: ********** ***, К.П.К. с ЕГН: ********** ***, П.В.К. с ЕГН: ********** *** и П.Й.К. с ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на М.В.К. с ЕГН: ********** ***, М.Г.М. с ЕГН: ********** *** и П.Г.К. с ЕГН: ********** *** сумата 56(петдесет и шест) лева – стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: ********** ***, К.П.К. с ЕГН: ********** ***, П.В.К. с ЕГН: ********** *** и П.Й.К. с ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на В.П.П. с ЕГН: ********** ***, М.П.П. с ЕГН: ********** ***, А.А.К. с ЕГН:********** *** и И.А.Г. с ЕГН: ********** *** сумата 58(петдесет и осем) лева – стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: ********** ***, К.П.К. с ЕГН: ********** ***, П.В.К. с ЕГН: ********** *** и П.Й.К. с ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на В.П.Р. с ЕГН: ********** ***, П.Б.Г. с ЕГН: ********** *** и В.Б. Г. с ЕГН: ********** *** сумата 58(петдесет и осем) лева – стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА А.П.К. с ЕГН: ********** ***, К.П.К. с ЕГН: ********** ***, П.В.К. с ЕГН: ********** *** и П.Й.К. с ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на К.Й.Б. с ЕГН: ********** *** и К.Ч.К. с ЕГН: ********** *** сумата 268(двеста шестдесет и осем) лева – стойностно уравнение на дяловете.

Адв. Д.: Претендирам разноските за особен представител, заплатени от доверителите ми.

Ответникът П.К.: Възразявам за разноските на особения представител, ние не сме го желали.

Адв. Б.: От мое име считам, че особеният представител трябва два бъде за сметка на лицата, за които е определен, а не за сметка на всички ответници.

Адв. Б.: Възразявам, считам че особеният представител трябва да бъде в тежест на ищците, тъй като те са започнали съдебното производство и не считам, че ответниците следва да поемат солидарно разноските за него.

Адв. М.: Също възразявам, също считам, че следва да бъде в тежест на страната, която ги е поискала.

Тъй като с извършване на жребия се изчерпва предмета на делбеното производство, същото следва да се прекрати, поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1836/2014г., по описа на ПРС, VІ гр. състав.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ПОС, с частна жалба в едноседмичен срок, който за М.П.П. и В.П.П. тече от съобщаване на настоящото определение, за останалите от днес.

ДА СЕ ДОКЛАДВА делото в закрито заседание по направеното искане от ищците за присъждане сторените разноски за особен представител в размер на 800 лева.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11,47 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                               СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: П. К.