Гражданско дело 18327/2014 - Решение - 10-06-2015

Решение по Гражданско дело 18327/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 2080

 

Град Пловдив, 10.06.2015 година

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІІ-ти граждански състав, в открито съдебно заседание на седми май  две хиляди и петнадесета година , в състав:

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

Съдебен секретар: Мария Христова , като разгледа докладваното от съдията гр. дело N 18327 по описа на съда за 2014 год., за да се произнесе, съобрази следното:   

      Производството се движи по реда на чл.341 и сл. от ГПК. Образувано е по иск за делба на недвижим имот с правно основание чл.34 от Закона за собствеността.

     Намира се в първа фаза – по допускане на делбата.

    Делото е образувано по искова молба на  А.А.И., с ЕГН **********, адрес ***, О.В.И., с ЕГН **********, адрес *** и А.В.И., с ЕГН **********, адрес ***, против В.В.А., с ЕГН **********, адрес *** , и Е.П. Б...- Н., с ЕГН **********, адрес ***, и  с искане за делба на следния имот :

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.290, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П...., общ. П..., обл. П..., одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. П..., район Ц......, п.к. 4000, ул. „А.... Е...." № ..., площ: 361 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 304, квартал: 75, парцел ІІІ-304, при съседи : 56784.521.289, 56784.521.291, 56784.521.1331, 56784.521.287, 56784.521.288, ведно с построените в него и съществуващите сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 56784.521.290.1, със застроена площ от 130 кв. м., брой етажи-1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 56784.521.290.2, със застроена площ от 66 кв. м, брой етажи-1, предназначение: хангар, депо, гараж.

 Твърди се , че страните са съсобственици по силата на сделка ( прехвърляне на право на собственост срещу задължение за издръжка и гледане ) и по силата на наследството на общ наследодател – А. Й... А...

   Ответника В.А. не оспорва наличието на съсобственост и признава размера на  квотите да е този, изчислен от ищеца.

   Иск с правно основание в чл. 34 от Закона за собствеността .

   Искът е основателен .

    По делото има копие от нотариален акт от ... , с който А. Й... А... , търговец от П..., закупува от наследниците на Й... Й.... от П...., празно дворно място от 355. 60 кв. метра , парцел ІV от имот 3 в кв. 162 по плана на П.......   Идентичността на този имот с процесния такъв не се оспорва. Тоест цялото място е било на общия наследодател А.... и съпругата му до откриването на наследството му, без данни за учредено по надлежен ред на друго лице право на строеж , при което построените в него на един по – късен  етап постройки следват собствеността върху дворното място , на основанието по чл. 92 от Закона за собствеността. След като  към момента на придобиването   А... е бил в брак с Е... А., и въпреки факта, че съпружеската имуществена общност все още не е съществувала като институт на правото, имота е СИО  по силата на обратното действие на чл. 103 от Семейния кодекс (в сила от 1968 г ) ., според който „ Правилата на този кодекс относно имуществените отношения между съпрузите се прилагат и за имуществата, придобити преди влизането му в сила от съпрузи при заварени бракове”.

   Наследството на А. Й... А... е открито през 1977 г, при действието и на сега актуалния Закон за наследството. За този имот обаче ( т . е., за частта от него като СИО )  Атанасов не е наследен от съпругата си, а само от децата си, тъй като според чл. 14 ал. 7 от същия кодекс ( в сила към датата на откриването на наследството)  когато преживелият съпруг наследява заедно с деца на починалия съпруг, той не получава дял от частта на починалия съпруг от общото имущество. Или след 24.03.2977г върху имот възниква съсобственост между наследниците , при квоти от по 1/6 ид.  част за А.И., Й... С... и Г..... А....  

 По силата на нотариален акт от дата ...... г., А.И. придобива ½ ид част от дворно място в П... , с площ от 355 квадратни метра, ведно с половината ( ½ ид част ) и от  построената в него масивна жилищна сграда на площ от 138 квадратни метра и от навес с площ от 72 кв.  метра, срещу задължение да гледа и издържа майка си Е... А.. Към този момент А. е в граждански брак с В... И. и придобитото е СИО.. При прекратяване на брака й със смъртта на И., тази ¼ ( половината от половината ) ид . част е наследена по равно от съпругата му А. и двете деца – О. и А.. Така квотите на последните двама са по 1/12 ид част от имота,  А. има  лична квота от 1/6 ид част, придобива половината то придобитото като СИО и наследява част от дела на съпруга си в същото СИО , като общата и квота става 6/12 ид части от имота. 

     Й.... С... дарява своята 1/6 ид част на дъщеря си Е. Б... – Н., през 2008 г.

   Наследството на Г....  А... е открито през 1994 г , като частта му от имота е наследена при равни дялове от съпругата му В. и дъщерите Е... и М...., при квоти от по 1/18 ид.  част.  В. и М... даряват своите части на Е... , а тя от своя страна – обратно на майка си В., с нотариални актове от   23.03 и 18.09 . 2003 г Така В. се легитимира като собственик на пълната квота на съпруга си Г.. в имота , от 1/6 ( 2/12 ) ид. части и същевременно изключва дъщерите си като съсобственици.

    Тоест има съсобственост между страните при квотите , посочени в исковата молба , при което делбата следва да се допусне .      

     Разноските – с решението по извършването .

     Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                                     Р     Е     Ш     И  :

 

Допуска извършването на съдебна делба на следния имот:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.290, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П..., общ. П...., обл. П..., одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. П..., район Ц..., п.к....., ул. „А.... Е...." №..., площ: 361 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 304, квартал: 75, парцел ІІІ-304, при съседи : 56784.521.289, 56784.521.291, 56784.521.1331, 56784.521.287, 56784.521.288, ведно с построените в него и съществуващите сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 56784.521.290.1, със застроена площ от 130 кв. м., брой етажи-1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 56784.521.290.2, със застроена площ от 66 кв. м, брой етажи-1, предназначение: хангар, депо, гараж.

      която да се извърши между   следните страни и при следните квоти:

       А.А.И., с ЕГН **********  - 6 /12 ( шест дванадесети ) ид . части от имота, О.В.И., с ЕГН ********** и А.В.И., с ЕГН **********, - по 1/12 ид. част за всеки от двамата , В.В.А., с ЕГН **********, и Е.П. Б....- Н., с ЕГН ********** – по 2/ 12 ( две  дванадесети ) ид.  части от имота.

      Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ПОС, считано от датата на  връчването му на страните.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Владимир Руменов.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.