Гражданско дело 18262/2014 - Определение - 09-11-2015

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 10929                         09.11.2015г.               Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                     десети граждански състав

На девети ноември                                      две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 18262  по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба от Д.Г.П. против „Еос файнънс“ ООД, със седалище гр.Хамбург, представлявано от пълномощника „ЕОС Сървисиз“ със седалище гр.София, с предмет отрицателен установителен иск по чл.124, ал.1 от ГПК. В срока за отговор на исковата молба ответникът е направил възражение за местна неподсъдност на делото, като е направил искане производството пред настоящия съд да бъде прекратено и то да се изпрати по подсъдност на Софийски районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Разпоредбата на чл.108, ал.1 от ГПК пък постановява, че искове срещу държавни учреждения и юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище. Предвид факта, че ответното дружество няма седалище на територията на страната, то искът следва да бъде предявен по седалището на дружеството – негов представител. От друга страна, в исковата молба ищецът е посочил, че няма регистриран постоянен адрес, поради което и съгласно текста на чл.107, ал.3 от ГПК искът следва да предяви пред надлежния съд в гр.София.  В настоящия случай ответникът няма седалище на територията на страната, а неговият пълномощник е със седалище в гр.София, а и ищецът няма постоянен адрес, поради което и искът следва да се разгледа от Софийски районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл.118, ал.1 от ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно. Ето защо, производството следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

         

С оглед на гореизложеното и на основание чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 18262/2014г. по описа на ПРС, Х гр.с., и изпраща същото по подсъдност на Софийски районен съд.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от него на страните пред Пловдивски окръжен съд.

          След влизане на определението в сила, делото да се изпрати по подсъдност в Софийски районен съд.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Д.Кацарова/

 

          Вярно с оригинала

          ВД