Гражданско дело 1824/2014 - Определение - 19-02-2014

Определение по Гражданско дело 1824/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2044

                                           гр. Пловдив, 19.02.2014 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми гр. състав, в закрито съдебно заседание на 19.02.2014  г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

разгледа гр. д. № 1824 по описа за 2014 г. и намери следното:

 

Постъпила е искова молба с вх. №  5736 от 05. 02.2014 г. по описа на ПРС от М.К.А. против Спридер България ЕООД, по която е образувано настоящото производство.

Съдът е разпоредил изпращане на препис от исковата молба на ответника, като до настоящия момент не се е върнал отрязък от съобщението.

На  18.02.2014 г. е постъпила по делото молба, с която ищецът заявява, че оттегля предявения иск и моли делото да бъде прекратено.

Съгласно чл. 232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото.

С оглед на изложеното съдът приема, че е налице хипотезата на чл. 232 от ГПК, поради което следва да прекрати производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.

            Водим от горното и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №  1824 по описа  за 2014 г. на ПРС, VІІІ-ми състав, поради оттегляне на исковата молба.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Окръжен съд – Пловдив.

 

 

                                                                             

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                            /Дафина Арабаджиева/

Вярно с оригинала.

В.А.