Гражданско дело 17421/2014 - Решение - 15-05-2015

Решение по Гражданско дело 17421/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№1650       15.05.2015г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети май две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

        като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 17421 по описа на съда за 2014 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

        Производството по делото е по реда на чл.247 ГПК.

        По делото е постановено решение № 899 от 16.03.2015г., с което е осъдено МБАЛ „Здраве” ООД – МС Пълмед Пловдив, ЕИК 1125963090011, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Перущица” № 1 А, *********да заплати на Д.Х.Т., ЕГН ********** *** сумата от 783.38 лв. обезщетение по чл.220, ал.1 КТ за неспазено предизвестие за срок от един месец, сумата от 707.37 лв. обезщетение по чл.222, ал.1 КТ за оставане без работа един месец след прекратяване на трудовия договор на 16.11.2014г. със заповед № 54/16.10.2014г., поради съкращаване на щата, сумата от 1 049 лв. обезщетение по чл.224, ал.1 КТ за останали 27 дни неизползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 05.12.2013г. до окончателното им плащане. Решението е връчено на страните по делото и към настоящия момент е влязло в законна сила, тъй като не е обжалвано от тяхна страна.

        С молба, вх.№ 17396 от 17.04.2015г. от МБАЛ „Здраве” ООД – МС Пълмед Пловдив е направено искане да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 899 от 16.03.2015г., тъй като неправилно е посочената датата за изплащане на законната лихва от ответното дружество. Посочено било, че началната дата за това е 05.12.2013г., а вместо това следвало да бъде записано „ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 05.12.2014г. до окончателното им изплащане”. Препис от молбата е надлежно връчен на другата страна, но по делото не е изразено становище от страната.

        Съдът намира, че подадената молба е основателна и следва да бъде уважена. От изложените от съда съображения се установява, че при произнасяне по предявените искове по чл.220, ал.1 КТ, чл.222, ал.1 КТ и чл.224, ал.1 КТ същият е формирал воля и за дължимостта на законната лихва върху всяка от главниците, която да се дължи от датата на завеждане на исковата молба – 05.12.2014г. до окончателното плащане, но в диспозитива на постановеното решение е посочено, че сумите се дължат ведно със законната лихва, считано от 05.12.2013г. до окончателното им плащане. Налице е следователно несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно обективиране, поради което и на основание чл.247, ал. 1 ГПК следва да се постанови решение за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка при изписване на началната дата на дължимост на законната лихва върху присъдените главници. По изложените съображения съдът 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 899 от 16.03.2015г., постановено по гр.дело № 17421 по описа на Пловдивски районен съд за 2014г., като в диспозитива на съдебното решение, вместо вписаното „...ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 05.12.2013г. до окончателното им плащане...” записва и да се чете „...ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 05.12.2014г. до окончателното им плащане...”.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Н. Славчева

Вярно с оригинала!

ИТ