Гражданско дело 16909/2014 - Определение - 11-03-2015

Определение по Гражданско дело 16909/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №2927

 гр. Пловдив,11 03 2015.

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав в закрито съдебно заседание  на 11  март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялка Вълчева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16909по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Д.Й.П. ЕГН ********** – като майка и законен представител на малолетната Е.В.В. ЕГН **********  е депозирала  в ПРС   искова молба против       В.И.В. ЕГН **********   , на основание чл 150СК

С разпореждане от09 01 2015Г. молбата е оставена без движение с указание към ищеца да отстрани конкретно посочените нередовности Определен  е 1-седмичен  срок  ,в който да  бъдат  изпълнени указанията на съда.

Съобщението  за разпореждането на съда  е връчено    на ищеца . В определения от съда и срок нередовностите в молбата не са отстранени

При така изложените обстоятелства съдът намира, че молба не отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК.

Тъй като молителя не е отстранил констатираните нередовности на молбата, на основание чл.129, ал.3 от ГПК същата следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.    

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА  исковата молба на  Д.Й.П. ЕГН ********** – като майка и законен представител на малолетната Е.В.В. ЕГН **********  против       В.И.В. ЕГН **********   , на основание чл 150СК

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 16909/2014г. на ПРС-3 бр. с. 

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката. 

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.