Гражданско дело 15978/2014 - Решение - 29-07-2015

Решение по Гражданско дело 15978/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2890/ 29.07.2015 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 06.07.2015 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Мариана Михайлова

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15978 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Ищцата М.Х.И. с ЕГН **********,***, твърди, че Ч.Г.И. е м. на п. й - П.И.И., която на ... г. откраднала собственото й з. я. – т. на цвят, н., без р., с к., с дължина - ..., изработено от г. п., закопчаващо се с ц. до кръста, с два в. д., закопчаващи се с ц. и два в. д., закупено през ... г. за цена от 150 лв., както и че след връщането му то не може да се носи, тъй като е разкъсано и разпорено от дясната страна под десния ръкав и е изгорено от цигари на няколко места по д. д., поради което предявява настоящата искова молба и моли съда да осъди ответницата да й заплати обезщетение за претърпените вреди от извършеното от д. й противоправно деяние, съизмерващо се с остатъчната стойност на я..

Иск с правно основание чл. 48 във връзка с чл. 45 ЗЗД.

Ответницата Ч.Г.И. ***, оспорва предявения иск, като твърди, че : описаното в исковата престъпно деяние не е установено с влязла в сила присъда на наказателния съд; в действителност през месец май ... г. д. й била на гости у б. си, у която живее ищцата, като на тръгване взела от закачалката един е., за да се загърне, тъй като било студено, който още на другия ден бил върнат и то в състоянието, в което бил взет; не са ангажирани доказателства за реалната цена на е., която е не повече от 15 лв. – 20 лв., поради което моли съда да отхвърли предявения иск.

Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

Фактическият състав на отговорността за непозволено увреждане по чл. 48 от ЗЗД включва освен общите предпоставки по чл. 45 от ЗЗД - извършване на определено деяние (действие или бездействие), вреда, противоправност на деянието, причинна връзка между деянието и вредата, вина на дееца, а също и - причинителят на вредата да е дете на ответника, да не е навършил пълнолетие и

да живее постоянно при своя родител, като тежестта за доказване на тези обстоятелства съгласно чл. 154, ал. 1 ГПК, с изключение на вината на дееца, тъй като тя се предполага по силата на чл. 45, ал. 2 ЗЗД, лежи у ищеца.

Ответницата не оспорва, че П.И.И. е нейна д., както и че тя живее при нея и тя я отглежда и се грижи за нея.

В съответствие с твърденията на ищцата установява се от изпратеното от третото неучастващо по делото лице – О. П. – Р. „Ц.” – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, заверено копие на преписка № .../... г., че по нейна жалба от ... г. до ІІ-ро РУ при ОД на МВР – П. е образувана преписка № ...-.../... г., изпратена на РП – П. с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 194, ал. 1 НК срещу П.И., по което е образувана преписка ... по описа на РП – П. за ... г., която е прекратена с Постановление от .... г. на П. при РП – П., с което е отказано да се образува досъдебно производство и материалите по нея са изпратени на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при О. П. – Р. „Ц.”, при която е образувано възпитателно дело срещу П.И..

Нито влязлото в сила постановление на прокурора, с което се отказва образуването на досъдебно производство, нито решението на МКБППМН, с което на непълнолетната П.И.  е наложена възпитателна мярка по Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, законът приравнява на последиците на влязлата в сила присъда на наказателния съд, поради което те не са задължителни за настоящия съд относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, като тъй като в процесния случай вината се предполага, то първите две обстоятелства подлежат на доказване с всички доказателствени средства.

До датата на приключване на съдебното дирене ищцата не ангажира други доказателствени средства относно установяване на твърденията си, а именно : че през ... г. е закупила описаното в исковата молба я. и за заплатената за него цена; че на ... – ... г. п. й П. го е откраднала. Дори и да се приеме, доколкото в приложената преписка .../... г. на РП – П. се съдържа извънсъдебно признание на ответницата в даденото от нея в хода на предварителната проверка Обяснение от ... г., че я. е било вземано от д. й, но през месец май ... г., че я. /е./ е било в държане на непълнолетната П.И., то, въпреки даденото на ищцата изрично указание в открито съдебно заседание на 12.05.2015 г., не се ангажираха и доказателства за състоянието на я. преди вземането му и след връщането му от П., с оглед на което настоящият състав приема, че не са налице визираните в закона – чл. 48 във връзка с чл. 45, ал. 1 ЗЗД, предпоставки за ангажиране на личната отговорност на ответницата за репариране на описаните в исковата молба вреди и предявеният иск като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

По изложените съображения съдът :

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Х.И. с ЕГН **********,***, против Ч.Г.И. ***, иск с правно основание чл. 48 във връзка с чл. 45, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 120 лв., представляваща обезщетение за вреда, съизмерваща се с остатъчната стойност на следната движима вещ, собственост на М. И. - з. я., т. на цвят, н., без р., с к., с дължина - ..., изработено от г. п., закопчаващо се с ц. до кръста, с два в. д., закопчаващи се с ц. и два в. д., закупено през ... г. за цена от 150 лв., отнета на ... г. от владението й от непълнолетната д. на Ч.И. – П.И.И., без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, което след връщането му е във вид, в който не може да се носи, като неоснователен.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

СЪДИЯ : /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ