Гражданско дело 14611/2014 - Решение - 14-05-2016

Решение по Гражданско дело 14611/2014г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1603                                      Година 14.05.2016                           Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На пети май                                                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 14611 по описа за 2014 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

                 С влязло в сила Решение №2454 от 02.07.2015 г., постановено по гр. дело № 14611/2014 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между И.Б.З. ЕГН **********,***, С.Б.З. ЕГН********** ***, Б.С.З. ЕГН ********** ***;  А.С.Л. ЕГН ********** ***, П.Н.З. ЕГН ********** ***, И.С.З. ЕГН ********** ***, Н.С.Г. ЕГН ********** ***, и Н.Л.З. ЕГН ********** ***, от една страна, и  К.С.М. ЕГН ********** *** Н.С.К. с ЕГН ********* ***, Ц.С.Г. ЕГН ********** ***, К.Б.З. ЕГН ********** ***, Б.Й.З. ЕГН ********** ***, С.Й.П. ЕГН ********** ***, „С.... С...” №..., община Р..., област П..., от друга, на съсобствените им недвижими имоти:

                 ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 2.311 дка / два декара триста и единадесет квадратни метра/, пета категория, находяща се в местността „ Б...К...", представляващо имот № 704159 (седемстотин и четири хиляди сто петдесет и девет ) в землището на гр. Р..., с ЕКАТТЕ 62075 , общ. Р..., област П..., идентичен с имот № 004159 в землището на Г..Н.. , с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот № 704157 овощна градина на насл. на Н.Ч.П., имот № 704160 ов. градина на Й.Е.П. , имот №704161 ов. градина на Т.Л.Р., имот № 704976 полски път на Община Р...;

                   УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 535 кв.м (петстотин тридесет и пет квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, находящ се в град Р..., бул. „Г. С.  Р... " № ..., община Р..., област П..., съставляващ имот № 501.2253 (петстотин и едно точка две хиляди двес­та петдесет и трети), за който е образуван УПИ VI-2253 (шест римско, две хиляди двеста петдесет и трети – арабско), в квартал 714(седемстотин и четиринадесети) по регулационния план на град Р..., ЕКАТТЕ 62075 община Р..., област П..., одобрен с Решение № 88/06.07.04 г на О.... С... Р..., при граници: ПИ № 501.9583 б.... на Община Р..., ПИ №501.2252 на наследници на А.В., ПИ №501. 2251 на насл. на Л... Г... К..., имот №501.2250 на И.Ч.Р, ПИ № 501.2254 насл. на И.Й.З. и др.

                  НИВА с площ от 11.301 дка (единадесет декара триста и един квадратни метра), четвърта, находяща се в местността „ Б...", представлява­ща имот № 720149(седемстотин и двадесет хиляди сто четиридесет и девети) в землището на град Р... с ЕКАТТЕ 62075, общ. Р..., област П..., идентичен с имот №020149 в землището на Г..Н.. с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот №72018 нива на наследници на П... Ч... М... , имот №720204 полски път на Община Р..., имот №7 на  Й... Т... Г..., имот №720246 нива на Г... А... ООД, имот №720247 нива на Г... А... ООД и имот №720271 нива на П... Г.Х.;

                   НИВА с площ от 3.003 дка (три декара и три квадратни метра), четвърта  категория, находяща се в местността „С...д..", представляващо имот №757104 (седемстотин петдесет и седем хиляди сто и четвърти) в землището на град Р... с ЕКАТТЕ 62075, общ. Р..., област П..., идентичен с имот №057104 в землището на Г..Н.. с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот № 757103 нива на наследници на Н.Ч.П. , имот №757109 нива на наследници на Й... А.... З., имот №757105 нива на наследници на Я... П... С...., имот №757004 полски път на Община Р...;

                  НИВА с площ от 8.000 дка (осем декара), четвръта категория, находяща се в местността „Б...", представляващо имот №751060 (седемстотин петдесет и една хиляди и шестдесети) в землището на град Р..., с ЕКАТТЕ 62075, общ. Р..., област П..., идентичен с имот №051060 в землището на Г..Н.. с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот № 751137 нива на М... Р....., имот № 751136 нива на И. Б... Ш..., имот №700198 полски път на Община Р..., имот №751061 нива на наследници на Й... И... М..имот №751070 нива на наследници на Г... Н... А..., имот №751071 нива на наследници на Й.. Т... А...;

                  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 501 кв.м.(петстотин и един квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, находящ се в град Р..., бул. „Г. С. Р..." №..., община Р..., област П..., със­тавляващ имот № 501.2254 (петстотин и едно точка две хиляди двеста петдесет и четвърти), за който е образуван УПИ VII-2254 (седми римско, две хиляди двеста петдесет и четвърти – арабско) с площ от 501 кв.м (пет­стотин и един квадратни метра), в квартал 714 (седемстотин и четиринаде­сети) по регулационния план на град Р..., ЕКАТТЕ 62075, община Р..., област П..., одобрен с Решение №....на О... С... Р..., при граници: ПИ № 501.9583 булевард на Община Р..., ПИ №501.2253 на наследници на И.Й.З. и др, ПИ №501.2250 нa И.Ч.Р, ПИ №501.2254  на насл. на  И.Й.З.;

ПРИ КВОТИ: 4/48(четири четиридесет осми)  ид. части за И.Б.З.; 4/48(четири четиридесет осми)  ид. части за С.Б.З. ; 2/48 ( две четиридесет осми)  ид. части за Б.С.З.;  2/48 (две четиридесет осми)  ид. части за А.С.Л.; 1/48 (една четиридесет осма)  ид. части  за П.Н.З.; 13/48( тринадесет  четиридесет осми)  ид. части за  И.С.З.; 1/48(една четиридесет осми)  ид. части  за Н.С.Г.; 3/48(три  четиридесет осми)  ид. части за  Н.Л.З.; 2/48(две четиридесет осми)  ид. части за К.С.М.; 2/48(две четиридесет осми)  ид. части за Н.С.К.; 2/48(две четиридесет осми)  ид. части за Ц.С.Г.; 4/48(четири четиридесет осми)  ид. части за К.Б.З.; 4/48(четири четиридесет осми)  ид. части за Б.Й.З.; 4/48(четири четиридесет осми)ид. части за С.Й.П.;

                  Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                 I.По извършване на делбата:

                   От страните не са представени надлежни писмени доказателства – одобрен инвестиционен проект по смисъла на чл.203 от ЗУТ, за разделяне на допуснатите до делба недвижими имоти на отделни самостоятелни обекти на правото на собственост, поради което следва да се приеме, че те са неподеляеми.

                   Съдът констатира, че не са налице предпоставки за възлагане на имота, нито за разпределяне между съделителите.

                    По делото е изготвено заключение на вещото лице Й.Б.Й. от ... г., от което се установява, че  е изготвен един вариант за разпределение на процесните имоти за делба, като са оформени четири дяла по колена. Вещото лице е заявило в заключението си, че липсва техническа възможност да се изготвят дялове по квоти.

                    Съделителите от своя страна не са изразили желание за възлагане на делбените имоти в общ дял съобразно предложения вариант от вещото лице.

                    В този смисъл и с оглед установената неподеляемост, имотите следва да бъдат изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени между страните съобразно квотите им.

        Посочената със заключението пазарна стойност на имотите е в общ размер на 36 868,00 лева.

                    Определената пазарна цена на имота съобразно заключението на вещото лице от 02.02.2016 г., следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, както следва: 768,08 лева за И.Б.З.; 768,08 лева за С.Б.З.; 384,04 лева за Б.С.З.;  384,04 лева за А.С.Л.; 192,02 лева  за П.Н.З.; 2 496,27 лева за  И.С.З.; 192,02 лева за Н.С.Г.; 576,06 лева за  Н.Л.З.; 384,04 лева за К.С.М.; 384,04 лева за Н.С.К.; 384,04 лева за Ц.С.Г.; 768,08 лева за К.Б.З.; 768,08 лева за Б.Й.З.; 768,08 лева за С.Й.П.;

       III. По разноските.

       С оглед обстоятелството, че страните в производството по съдебна делба са едновременно ищци и ответници, съдът намира, че разноските следва да останат за страните така както са ги направили.

                   Водим от горното  съдът

Р Е Ш И:

 

                   ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следните недвижими имоти:                 

       ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 2.311 дка / два декара триста и единадесет квадратни метра/, пета категория, находяща се в местността „ Б...К...", представляващо имот № 704159 (седемстотин и четири хиляди сто петдесет и девет ) в землището на гр. Р..., с ЕКАТТЕ 62075 , общ. Р..., област П..., идентичен с имот № 004159 в землището на Г..Н.. , с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот № 704157 овощна градина на насл. на Н.Ч.П., имот № 704160 ов. градина на Й.Е.П. , имот №704161 ов. градина на Т.Л.Р., имот № 704976 полски път на Община Р...;

                   УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 535 кв.м (петстотин тридесет и пет квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, находящ се в град Р..., бул. „Г. С.  Р... " № ...., община Р..., област П..., съставляващ имот № 501.2253 (петстотин и едно точка две хиляди двес­та петдесет и трети), за който е образуван УПИ VI-2253 (шест римско, две хиляди двеста петдесет и трети – арабско), в квартал 714(седемстотин и четиринадесети) по регулационния план на град Р..., ЕКАТТЕ 62075 община Р..., област П..., одобрен с Решение № 88/06.07.04 г на О.... С... Р..., при граници: ПИ № 501.9583 б..... на Община Р..., ПИ №501.2252 на наследници на А.В., ПИ №501. 2251 на насл. на Л... Г... К..., имот №501.2250 на И.Ч.Р, ПИ № 501.2254 насл. на И.Й.З. и др.

                  НИВА с площ от 11.301 дка (единадесет декара триста и един квадратни метра), четвърта, находяща се в местността „ Б...", представлява­ща имот № 720149(седемстотин и двадесет хиляди сто четиридесет и девети) в землището на град Р... с ЕКАТТЕ 62075, общ. Р..., област П..., идентичен с имот №020149 в землището на Г..Н.. с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот №72018 нива на наследници на П... Ч... М... , имот №720204 полски път на Община Р..., имот №7 на  Й... Т... Г..., имот №720246 нива на Г... А... ООД, имот №720247 нива на Г... А... ООД и имот №720271 нива на П... Г.Х.;

                   НИВА с площ от 3.003 дка (три декара и три квадратни метра), четвърта  категория, находяща се в местността „С...д..", представляващо имот №757104 (седемстотин петдесет и седем хиляди сто и четвърти) в землището на град Р... с ЕКАТТЕ 62075, общ. Р..., област П..., идентичен с имот №057104 в землището на Г..Н.. с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот № 757103 нива на наследници на Н.Ч.П. , имот №757109 нива на наследници на Й... А... З., имот №757105 нива на наследници на Я... П... С..., имот №757004 полски път на Община Р...;

                  НИВА с площ от 8.000 дка (осем декара), четвръта категория, находяща се в местността „Б...", представляващо имот №751060 (седемстотин петдесет и една хиляди и шестдесети) в землището на град Р..., с ЕКАТТЕ 62075, общ. Р..., област П..., идентичен с имот №051060 в землището на Г..Н.. с ЕКАТТЕ 99103 при граници: имот № 751137 нива на М... Р..., имот № 751136 нива на И. Б... Ш..., имот №700198 полски път на Община Р..., имот №751061 нива на наследници на Й... И... М..имот №751070 нива на наследници на Г... Н... А..., имот №751071 нива на наследници на Й... Т... А...

                  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 501 кв.м.(петстотин и един квадратни метра), отреден за жилищно застрояване, находящ се в град Р..., бул. „Г. С. Р..." №...., община Р..., област П..., със­тавляващ имот № 501.2254 (петстотин и едно точка две хиляди двеста петдесет и четвърти), за който е образуван УПИ VII-2254 (седми римско, две хиляди двеста петдесет и четвърти – арабско) с площ от 501 кв.м (пет­стотин и един квадратни метра), в квартал 714 (седемстотин и четиринаде­сети) по регулационния план на град Р..., ЕКАТТЕ 62075, община Р..., област П..., одобрен с Решение №.... на О.... С... Р..., при граници: ПИ № 501.9583 б... на Община Р........., ПИ №501.2253 на наследници на И.Й.З. и др, ПИ №501.2250 нa И.Ч.Р, ПИ №501.2254  на насл. на  И.Й.З.;

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.631.2.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П..., одобрени със заповед РД №-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. П.., ЖК „Т....” бл.... вх..., ет..., ап...., който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.631, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой вина на обекта - 1, посочена в документа площ 85,35 кв.м., прилежащи части – изба № 13 и 0,987% от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.631.2.15, 56784.540.631.2.38, под обекта: 56784.540.631.2.34, над обекта: 56784.540.631.2.40.

                 ОСЪЖДА И.Б.З. ЕГН **********,***, С.Б.З. ЕГН********** ***, К.Б.З. ЕГН ********** ***, Б.Й.З. ЕГН ********** ***, С.Й.П. ЕГН ********** ***, „С... С...” №..., община Р..., област П..., да заплатят всеки от тях държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбените имоти, в размер на 768,08(седемстотин шестдесет и осем лева и 08 ст.) лева.

                 ОСЪЖДА Б.С.З. ЕГН ********** ***, А.С.Л. ЕГН ********** ***, К.С.М. ЕГН ********** ***, Н.С.К. с ЕГН ********* ***, Ц.С.Г. ЕГН ********** ***, да заплатят всеки от тях държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбените имоти, в размер на 384,04(триста осемдесет и четири лева и 04 ст.) лева.

                 ОСЪЖДА П.Н.З. ЕГН ********** ***, Н.С.Г. ЕГН ********** ***, да заплатят всеки от тях държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбените имоти, в размер на 192,02(сто деветдесет и два лева и 02 ст.) лева.

      ОСЪЖДА И.С.З. ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбените имоти, в размер на 2 496,27 (две хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и 27 ст.) лева.

      ОСЪЖДА Н.Л.З. ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбените имоти, в размер на 576,06 (петстотин седемдесет и шест лева и 06 ст.) лева.

      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

    

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

Вярно с оригинала.

М.Х.