Гражданско дело 14553/2014 - Решение - 06-06-2017

Решение по Гражданско дело 14553/2014г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1827                                     Година 06.06.2017                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На шести юни                                                         две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 14553 по описа за 2014 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

С Определение №1164/18.05.2017 г. от 18.05.2017 г. въззивната инстанция е констатирала очевидна фактическа грешка по отношение на постановеното Решение №661/06.03.2017 г. и е дала изрични указания, които са задължителни за съда.

            След преглеждане на материалите по делото, съдът намира че действително е допусната очевидна фактическа грешка в Решение №661/06.03.2017 г. по гражданско дело № 14553/2014 г. тъй като в обстоятелствената част на решението съдът е записал, че следва да отхвърли претенция по сметки с правно основание чл.31 ал.2 от ЗС, предявена от С.И.Й. срещу В.Й. М...., за лишаване от правото му да ползва лек автомобил марка „Р...”, модел „М.... С..”, с ДКН ...., цвят с... с номер на рама ..............,  в размер на 100,00 лева месечно за периода 10.10.2014 г. до датата на постановяване на съдебното решение за окончателното приключване на делбата, и предявената при условията на евентуалност претенция по сметки – съдът да присъди на ищеца С.И.Й.  сумата от 500,00 лева, представляваща половината от разликата между стойността на автомобила без претърпяно ПТП и състоянието в което се е намирал автомобила след ПТП, като същото не е намерило отражение в диспозитива на постановеното съдебно решение.

Ето защо и след като установи противоречие между мотиви и диспозитив на решението, съдът намира, че следва да поправи допусната от съда очевидна фактическа грешка.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешки на основание чл. 247 ал.1 от ГПК, като в Решение №661/06.03.2017 г. по гражданско дело № 14553/2014 г. по описа на ПРС,  като в диспозитива на същото, на страница четвърта, ред осми от горе надолу, да се чете:

            „ОТХВЪРЛЯ претенция по сметки с правно основание чл.31 ал.2 от ЗС, предявена от С.И.Й. ЕГН **********,***, чрез адв. М...., против В.Й. М......ЕГН **********,***, чрез адв. К., за лишаване от правото му да ползва лек автомобил марка „Р..., модел „М... С....”, с ДКН ...., цвят с... с номер на рама ...,  в общ размер на 2 900,00 лева, или по 100,00 лева месечно за периода 10.10.2014 г. до датата на постановяване на съдебното решение, и предявената при условията на евентуалност претенция по сметки – съдът да присъди на ищеца С.И.Й.  сумата от 500,00 лева, представляваща половината от разликата между стойността на автомобила без претърпяно ПТП и състоянието в което се е намирал автомобила след ПТП, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.”

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението от страните пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.