Гражданско дело 14553/2014 - Определение - 09-03-2018

Определение по Гражданско дело 14553/2014г.

ПРОТОКОЛ № 2331

 

 

Година 2018                                                   град Пловдив

Пловдивски районен съд                              ХІІІ граждански състав

На девети март                                             2018 година

В публично заседание в следния състав       

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Личева - Гургова 

Секретар: Мария Христова

гражданско дело номер 14553    по описа за 2014 година.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

Ищецът С.  И.Й., редовно призован за днешното съдебно заседание се явява лично.

 Ответникът В.Й.М., редовно призован за днешното съдебно заседание се явява лично и с адвокат С.К. с пълномощно по делото от по – рано.

Ищецът – Да се даде ход на делото.

адв. К. – Да се даде ход на делото.

С ОГЛЕД редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Настоящето съдебно заседание е насрочено за теглене на жребий.

............................................................................................................................................................................................................

ЕТО защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТРЕЖДА В ДЯЛ на С.И.Й. с ЕГН **********,***, движимите вещи, включени в дял ІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

ОТРЕЖДА  В ДЯЛ на В.Й.М. ЕГН **********,***, чрез адвокат К., движимите вещи включени в дял І по обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

ЛИСТОВЕТЕ, посредством които се осъществи тегленето на жребия в днешното съдебно заседание, да се считат за неразделна част от настоящия протокол и делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 14553/2014 година по описа на ПРС-XIII граждански състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

СЛЕД евентуалното стабилизиране на определението делото да се внесе в архив.

 

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 11.04 ч.

 

 

 

                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/ Мария Личева - Гургова

 

 

                                    СЕКРЕТАР:/п/ Мария Христова

 

 

 

            Вярно с оригинала.

            М.Х.