Гражданско дело 14164/2014 - Решение - 10-04-2018

Решение по Гражданско дело 14164/2014г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1171                                      Година 10.04.2018                           Град  Пловдив

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На двадесет и девети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 14164 по описа за 2014 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                        Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

                       С влязло в сила Решение №2392/26.06.2015 г., постановено по гражданско дело №14164/2014 г. по описа на ПРС, ХІІІ гр.с., е допуснато извършване на съдебна делба на недвижими имоти и движими вещи, а именно:

                        І.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.517.251.1.18 ( пет.шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, две, пет, едно, точка , едно, точка, едно, осем) с административен адрес: гр. П..., ул. „******” № *, ет.*, ап.* с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива: 1 с площ от 94.10 (деветдесет и четири цяло и десет стотни) кв.м.; ведно с изба № 9 (девет) в подземния етаж на сградата с полезна площ от 8.00 (осем) кв.м.; 6.81% (шест цяло и осемдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници на самостоятелния обект: На същия етаж: 56784.517.251.1.17; Под обекта: 56784.517.251.1.15; Над обекта: 56784.517.251.1.20; както и 17/306 (седемнадесет триста и шести) идеални части от поземления имот, в който е построена сградата - с идентификатор 56784.517.251 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, две, пет, едно) с площ от 328.00 (триста двадесет и осем) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно  ползване -  Ниско застрояване (до 10 м) и съседи: 56784.517.416, 56784.517.252, 56784.517.253, 56784.517.254, 56784.517.400.

                        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - нива, с площ от 2.999 дка, пета категория, находящ се в землището на с. М.., м. С.., община Г...Д..., имот № ... при граници (съседи): имот № 177018 - нива на наследниците на Х. Н. А., имот № 127015 - нива на наследниците на И. Н. К., имот № 127016 - Г. И. Х. и имот № 000124 - напоителен канал на кметството,

                       ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „М..." модел ..., с ******* ****** * ** **** **, рама *************, двигател номер *************, държан от и..,

            ПРИ КВОТИ: по 1/3 ид.ч. за М.Б.Ф. действаща като м.. и з... п.. на с... си Г.Г.С., Д.Г.С.-В. и Н.Г.С..

           

           ІІ.1/5 (една пета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.1063 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, едно, нула, шест, три) с административен адрес - гр. П..., ул. „****** *****” № **(предишна - ул. „**. ********") с площ от 403 (четиристотин и три) кв. м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) и съседи: 56784.521.1064, 56784.521.1060, 56784.521.1059, 56784.521.1057, 56784.521.1056, 56784.521.1055, 56784.521.1364; ведно с Правото на строеж на трети жилищен етаж} построен в груб вид в сградата, построена в описания поземлен имот, с идентификатор на сградата 56784.521.1063.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, едно, нула, шест, три, точка, едно); избеното помещение в югозападната част на жилищната сграда и стопанската сграда, построена в описания поземлен имот, с идентификатор на сградата 56784.521.1063.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, едно, нула, шест, три, точка, четири), представляваща „гаражна клетка" в югоизточната част на поземления имот с площ от 10.00 (десет) кв.м.

                        ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна къща, състоящ се от две стаи, хол, дневна с ниша, клозет - баня и антре, построена в парцел VII-1198 (седми - хиляда сто деветдесет и осми) с площ от 490 (четиристотин и деветдесет) кв. м., кв.46 (четиридесет и шести) в гр. ********, ул. „** *****” № **; ведно с 1/3 (една трета) ид. част от общите части на сградата и от правото на строеж; ведно с избено помещение означено по плана с буква „...", при граници на парцела: VI-1197, Xlll –Т... и у... и улица.

                       ПРИ КВОТИ: по 1/6 ид.ч. за М.Б.Ф. действаща като м... и з... п... на с... си Г.Г.С., Д.Г.С.-В. и Н.Г.С.; и 3/6 ид.ч. за Т.Т.С..

                      Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                       I.По извършване на делбата:

                        В хода на производството по извършване на делбата, съделителите са  разпоредили доброволно и извънсъдебно с част от обектите допуснати до делба а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.517.251.1.18 ( пет.шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, две, пет, едно, точка , едно, точка, едно, осем) с административен адрес: гр. П..., ул. „******” № *, ет.*, ап.* с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива: 1 с площ от 94.10 (деветдесет и четири цяло и десет стотни) кв.м.; ведно с изба № 9 (девет) в подземния етаж на сградата с полезна площ от 8.00 (осем) кв.м.; 6.81% (шест цяло и осемдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници на самостоятелния обект: На същия етаж: 56784.517.251.1.17; Под обекта: 56784.517.251.1.15; Над обекта: 56784.517.251.1.20; както и 17/306 (седемнадесет триста и шести) идеални части от поземления имот, в който е построена сградата - с идентификатор 56784.517.251 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, две, пет, едно) с площ от 328.00 (триста двадесет и осем) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно  ползване -  Ниско застрояване (до 10 м) и съседи: 56784.517.416, 56784.517.252, 56784.517.253, 56784.517.254, 56784.517.400; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - нива, с площ от 2.999 дка, пета категория, находящ се в землището на с. М.., м. С.., община Г...Д..., имот № ...при граници (съседи): имот № 177018 - нива на наследниците на Х. Н. А., имот № 127015 - нива на наследниците на И. Н. К., имот № 127016 - Г. И. Х. и имот № 000124 - напоителен канал на кметството; ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „М..." модел ..., с ******* ****** * ** **** **, рама *************, двигател номер *************, държан от о...; ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна къща, състоящ се от две стаи, хол, дневна с ниша, клозет - баня и антре, построена в парцел VII-1198 (седми - хиляда сто деветдесет и осми) с площ от 490 (четиристотин и деветдесет) кв. м., кв.46 (четиридесет и шести) в гр. ********, ул. „** *****” № **; ведно с 1/3 (една трета) ид. част от общите части на сградата и от правото на строеж; ведно с избено помещение означено по плана с буква „В", при граници на парцела: VI-1197, Xlll -Търговия и услуги и улица, както и са се отказали от претенциите по сметки, които са били приети за съвместно разглеждане в производството по съдебна делба.

                       Останал неподелен е единствено допуснатия до делба недвижим имот представляващ: 1/5 (една пета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.1063 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, едно, нула, шест, три) с административен адрес - гр. П..., ул. „****** *****” № **(предишна - ул. „**. ********") с площ от 403 (четиристотин и три) кв. м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) и съседи: 56784.521.1064, 56784.521.1060, 56784.521.1059, 56784.521.1057, 56784.521.1056, 56784.521.1055, 56784.521.1364; ведно с Правото на строеж на трети жилищен етаж построен в груб вид в сградата, построена в описания поземлен имот, с идентификатор на сградата 56784.521.1063.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, едно, нула, шест, три, точка, едно); избеното помещение в югозападната част на жилищната сграда и стопанската сграда, построена в описания поземлен имот, с идентификатор на сградата 56784.521.1063.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, едно, нула, шест, три, точка, четири), представляваща „гаражна клетка" в югоизточната част на поземления имот с площ от 10.00 (десет) кв.м.

                        Съгласно представените доказателства Удостоверение по §6 №..., Обяснителна записка от м. О...г. към схема –проект за изменение на СО в сграда с идентификатор 56784.521.1063.1 – етажи 3 и 4 за попълване на КК на гр. П..., Удостоверение № 01-328081/28.11.2017 г. на Н-к на СГКК, Скица на поземлен имот № 15-607335-30.11.2017 г., скица на сграда №15-607338-30.11.2017 г., Схема на СО в сграда №15-607340-30.11.2017 г., се установява че допуснатия до делба имот има нови идентификационени номера и същия е както следва:

                        1/5 (една пета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.1063 с административен адрес - гр. П..., ул. „Д... Ц..." № ... с площ от 403 кв. м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор: няма, и съседи: 56784.521.1064, 56784.521.1060, 56784.521.1059, 56784.521.1057, 56784.521.1056, 56784.521.1055, 56784.521.1364; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.521.1063.1.3, по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:18-9050-28.11.2017 г. на Началника на СГКК – П..., находящ се на ет..., в сграда ..., Предназначение на на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта:2, Посочени в документа площи:133.00,36.00 кв.м.; Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата; Ниво:1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта - 56784.521.1063.1.2, над обекта –няма; Ниво: 2 Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта - няма, над обекта - няма; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.521.1063.4, по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-9050-28.11.2017 г. на Началника на СГКК – П..., със застроена площ:10 кв.м., брой етажи:1, Предназначение: Хангар, депо, гараж.

                       ПРИ КВОТИ: по 1/6 ид.ч. за М.Б.Ф. действаща като м.. и з... п... на с... си Г.Г.С., Д.Г.С.-В. и Н.Г.С.; и 3/6 ид.ч. за Т.Т.С..

                        От страните не са представени надлежни писмени доказателства, за образуване от допуснатия до делба недвижим имот на отделни самостоятелни дялове за всеки от съделителите. Не са налице предпоставки за възлагане на имота, нито възможност за разпределяне между съделителите.

                       Ето защо и с оглед установената неподеляемост, имота следва да бъде изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени между съделителите съобразно квотите им.

           Посочената със заключението на съдебно-техническа експертиза пазарна стойност на имота е 116 385 лева.

                      Определената пазарна цена на имота съобразно заключението на -съдебно-техническа експертиза от ... следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или по 775,90 лева за всеки от съдлителите М.Б.Ф. действаща като майка и законен представител на сина си Г.Г.С., Д.Г.С.-В. и Н.Г.С. и 2 327,70 лева за Т.Т.С.

                       Водим от горното  съдът

 

Р Е Ш И:

 

                      ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: 1/5 (една пета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.1063 с административен адрес - гр. П..., ул. „Д... Ц... № ... с площ от 403 кв. м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор: няма, и съседи: 56784.521.1064, 56784.521.1060, 56784.521.1059, 56784.521.1057, 56784.521.1056, 56784.521.1055, 56784.521.1364; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.521.1063.1.3, по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:18-9050-28.11.2017 г. на Началника на СГКК – П..., находящ се на ет..., в сграда.., Предназначение на на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта:2, Посочени в документа площи:133.00,36.00 кв.м.; Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата; Ниво:1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта - 56784.521.1063.1.2, над обекта –няма; Ниво: 2 Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта - няма, над обекта –няма; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.521.1063.4, по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-9050-28.11.2017 г. на Началника на СГКК – П..., със застроена площ:10 кв.м., брой етажи:1, Предназначение: Хангар, депо, гараж.

                     ОСЪЖДА М.Б.Ф. ЕГН ********** *** , действаща като м... и з... п.. на с.. си Г.Г.С. с ЕГН **********, чрез адв. В.Б. с адрес: ***, Д.Г.С.-В. ЕГН ********** *** и Н.Г.С. ЕГН ********** ***, двете чрез адв. В.К. с адрес: ***, да заплатят всеки от тях държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 775,90(седемстотин седемдесет и пет лева и 90 ст.) лева.

                     ОСЪЖДА Т.Т.С. ЕГН ********** ***, чрез адв. В.К. с адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 2 327,70(две хиляди триста двадесет и седем лева и 70 ст.) лева.

                     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.                                                

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

 

         Вярно с оригинала.

         М.Х.