Гражданско дело 14164/2014 - Решение - 09-09-2015

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е  № 3051

за поправка на очевидна грешка във фактите по делото

 

гр. Пловдив, 09.09.2015г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на девети септември две хиляди и петнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 14164  по описа на същия съд за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството - по реда на чл. 247 от ГПК ( нов ) -  за поправка на очевидна фактическа грешка по делото. 

  Делото е стартирало по искова молба на М.Б.Ф. с ЕГН ********** *** , действаща като майка и законен представител на сина си Г.Г.С. с ЕГН **********, срещу Д.Г.С.-В., с ЕГН ********** *** ; Н.Г.С. с ЕГН ********** *** и Т.Т.С. с ЕГН ********** *** , и с искане за делба на вещи, останали в наследството на Г.Г.С., ЕГН **********. Съдът е допуснал делбата и със същото решение се е произнесъл и по отношение това кой от съделителите  държи процесната движима вещ  - Лек автомобил, марка „М..." модел...... , с ******* ****** * ** **** **, рама *************, двигател номер ************* - като е приел че тя се държи от ищеца , който е искал делбата й.

     На дата 14.07.2015г обаче в деловодството на съда  е постъпила молба за поправка на очевидна грешка в решението по допускането, като в нея ищеца твърди, че автомобила се дължи от ответниците въпреки приетото в решението,  моли за поправка на грешка в същото в този смисъл . От своя страна ответниците не спорят че държат автомобила и също искат поправката да се допусне в този смисъл. 

     Молбата  е допустима , подадена е в срока по чл. 250 от ГПК от надлежно лице – съделител.

     По същество е основателна. Действително се констатира посочената грешка, като съдът не е събирал  доказателства за това държане , а страните са се съгласили и между тях спор няма , че автомобила се държи от ответниците.

     Или има грешка в диспозитива на решението ,която подлежи н а поправка по реда на чл. 247 от ГПК.

    Мотивиран от горното, съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

   Допуска поправка на очевидна грешка във фактите по решение номер 2392/26.06.2015г., постановено по гражданско дело № 14164/14 на ПРС, като навсякъде в диспозитива на същото , вместо:

     Лек автомобил, марка „М..." модел... , с ******* ****** * ** **** **, рама *************, двигател номер *************, държан от ищеца.”   

 

       се чете :

     Лек автомобил, марка „М..." модел .... , с ******* ****** * ** **** **, рама *************, двигател номер *************, държан от ответниците.   

 

     Решението подлежи на обжалване пред състав на ПОС, в срок от две седмици от датата на връчването му на страните .

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов.

Вярно с оригинала.

М.Х.