Гражданско дело 14164/2014 - Определение - 14-11-2016

Определение по Гражданско дело 14164/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 9830                                       Година 14.11. 2016                       Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                      ХІІІ гр. състав

На  четиринадесети ноември                                                             Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер  14164  по описа за 2014 година , за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е съдебна делба във фазата по извършването й. 

           С писмена молба от 11.11.2016 г. ищцата по делото М.Б.Ф., като * и законен представител на Г.Г.С. ЕГН **********  е заявила пред съда, че оттегля исковата си претенция по отношение на допуснатия до делба недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *.*.*.*.* ( *) с административен адрес: ********** с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива: 1 с площ от 94.10 (деветдесет и четири цяло и десет стотни) кв.м.; ведно с изба № * (*) в подземния етаж на сградата с полезна площ от 8.00 (осем) кв.м.; 6.81% (шест цяло и осемдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници на самостоятелния обект: На същия етаж: *.*.*.*.*; Под обекта: *.*.*.*.*; Над обекта: *.*.*.*.*; както и 17/306 (седемнадесет триста и шести) идеални части от поземления имот, в който е построена сградата - с идентификатор *.*.* (*) с площ от 328.00 (триста двадесет и осем) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно  ползване -  Ниско застрояване (до 10 м) и съседи: *.*.*, *.*.*, *.*.*, *.*.*, *.*.*.

           С писмена молба от 11.11.2016 г. ответниците по делото Д.Г.С. – В., Н.Г.С. и Т.Т.С., са заявили че са запознати с молбата на ищцата, с която е оттеглена исковата претенция по отношение на о писания имот, както и заявяват че са съгласни с нея.

            Съдът констатира, че производството по делото е било спряно по съгласие на страните и за да направи исканата промяна, следва да възобнови същото за конкретното действие – прекратяване на производството по отношение на имота, за който е направено искането за оттегляне на иска.

            С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА  производството по гражданско дело № 14164 по описа за 2014  г. на ПРС за произнасяне по исканата промяна.

           ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 14164/2014 г.  по описа на ПРС, ХІІІ гр. с. по отношение на допуснатия до делба недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *.*.*.*.* ( *) с административен адрес: *********с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива: 1 с площ от 94.10 (деветдесет и четири цяло и десет стотни) кв.м.; ведно с изба № * (*) в подземния етаж на сградата с полезна площ от 8.00 (осем) кв.м.; 6.81% (шест цяло и осемдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници на самостоятелния обект: На същия етаж: *.*.*.*.*; Под обекта: *.*.*.*.*; Над обекта: *.*.*.*.*; както и 17/306 (седемнадесет триста и шести) идеални части от поземления имот, в който е построена сградата - с идентификатор *.*.* (*) с площ от 328.00 (триста двадесет и осем) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно  ползване -  Ниско застрояване (до 10 м) и съседи: *.*.*, *.*.*, *.*.*, *.*.*, *.*.*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за частичното прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщение от страните пред ПОС.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                /МАРИЯ ЛИЧЕВА – ГУРГОВА/

Вярно с оригинала

ВА