Гражданско дело 13947/2014 - Решение - 23-03-2015

Решение по Гражданско дело 13947/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1024                      23.03.2015 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, X граждански състав, в публично заседание на 23.03.2015г., в състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

                                                                  

при участието на секретаря Величка Динкова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13947 по описа на съда за 2014г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предмет на делото са искове с правна квалификация чл.422 вр. с чл.415 ГПК.

Ищецът БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД с ЕИК 130697606 с ю. Д.В. иска да се признае за установено, че ответник З.Д.Д. дължи сума в размер на 203.72 лева – главница по договор за кредит CREX – 029199409/05.04.2013г., сумата от 15.25 лева, която представлява обезщетение за забава в размер на законната лихва за забава за периода 03.05.2013г. до 27.03.2014г. за които е била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК № 4661/07.05.2014г. по ч.гр.д. № 6208/2014г. на РС – Пловдив, XXI – ви гр.с-в. Иска се осъждането на ответника и за разноските в заповедното производство и настоящата инстанция в размер на общо 650 лева / 325 лева по ч.гр.д. и 325 лева по установителния иск/.

Ответникът З.Д.Д. не представя отговор на исковата молба, не взема становище по иска, не изпраща свой процесуален представител на първото по делото съдебно заседание, не се ангажират доказателства и не са направени искания за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

 В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца моли за постановяване на неприсъствено решение, тъй като счита, че за това били налице предвидените в чл. 238 от ГПК предпоставки.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника по делото на 09.11.2014г.Ответникът в приложеното съобщение изрично е бил уведомен, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

Дадена е възможност на ответника да се яви в о.с.з., за което той редовно е уведомен на 15.01.2015г., да вземе становище по доказателствата, да ангажира доказателства, да упражни процесуалните си права – това не е сторено.    

В тази връзка съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и сл. от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати сумата от 325 лева разноски по делото за настоящата инстанция, както и 325 лева разноски за заповедното производство..

Поради изложеното и на основание чл. 239 ал. 2 от ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, ЧЕ З.Д.Д. с ЕГН ********** *** ДЪЛЖИ В ПОЛЗА на „БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД с ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост № 4, Бизнес парк София, сгр.14 чрез юрк. Д.В. сума в размер на 203.72 лева – главница по договор за кредит CREX – 029199409/05.04.2013г., сумата от 15.25 лева, която представлява обезщетение за забава в размер на законната лихва за забава за периода 03.05.2013г. до 27.03.2014г. за които е била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК № 4661/07.05.2014г. по ч.гр.д. № 6208/2014г. на РС – Пловдив, XXI – ви гр.с-в;

            ОСЪЖДА З.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД с ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост № 4, Бизнес парк София, сгр.14 чрез юрк. Д.В. сума в размер на 650 / шестотин и петдесет/ лева разноски в заповедното производство и настоящата инстанция.

Решението не подлежи на обжалване, а ответникът разполага със защита срещу него, съобразно чл. 240 ГПК.

           

Препис от решението да се връчи на страните.

 

        

   СЪДИЯ :/п./В.Атанасов/

 

            Вярно с оригинала

            ВД