Гражданско дело 1367/2014 - Решение - 31-05-2014

Решение по Гражданско дело 1367/2014г.

     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № ..........

 

                                                    31.05.2014 година, град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                 VІ граждански състав, на двадесет и осми май две хиляди и четиринадесета година,

в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря Петя Карабиберова,

като разгледа докладваното от Съдията гр. дело № 1367 по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба за промяна във фамилно име, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

***********************************************************

Водим от горното, Съдът

 

 Р       Е      Ш      И  :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Д.Н.П. с ЕГН: **********,***, от “П.” на “Д.”.

 

Препис от решението, след влизането му в сила ДА СЕ ИЗПРАТИ на Община Пловдив за отразяване на промяната в акта за раждане и в регистрите на населението.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.