Гражданско дело 1347/2014 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 1347/2014г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер  879                         28.02.2014   Година                Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесет и осми февруари       две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на осемнадесети   февруари               две хиляди и четиринадесета  година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Цветелина Бакалова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер   1347                                                   по описа за   2014 година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между П.М.В., ЕГН ********** и Т.П.В., ЕГН **********, сключен на ******* г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив, с Акт за граждански брак № ****/******* г., издаден от общ. Пловдив, обл. Пловдив  по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Ползването на семейното жилище, представляващо Апартамент № ** на административен адрес гр. П., ул.”Г.К.” № *, със застроена площ от 68 кв.м., състоящо се от дневна с кухненски кът, спалня, баня-тоалетна и една тераса, собственост на молителката и съставляващо лично имущество по см. на чл. 22 ал.1 от СК, се предоставя за ползване на съпругата  Т.П.В..

Молителите декларират, че по време на брака си не са придобили недвижимо имущество, което да е в режим на съпружеска имуществена общност.

Молителите декларират, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени между съпрузите  извънсъдебно.

По време на брака, молителката Т.П. П. е сключила Договор за предоставяне на потребителски кредит с ОББ АД, на 13.12.2011г. като размерът на отпуснатия кредит е в размер на 6 000 лв. Съгл.чл.5 ал.2, общата дължима сума по него към момента на сключване на договора за кредит е в размер на 10 325.12лв. Изплащането на този кредит се поема изцяло от молителя П.М.В., поради това, че същия е получил от Т.П. П. сумата по кредита и е изразходвана изцяло за негови лични нужди. Сумата не е използвана за нужди на семейството.

Съпрузите заявяват, че по време на брака нямат сключени други заеми или кредити, освен посочения по-горе, по които да носят солидарна отговорност. При евентуално наличие на друг заем или кредит, по него ще отговаря съпругът-заемател или кредитополучател.

Издръжка между съпрузите не се дължи.

След прекратяване на брака съпругата Т.П.В. ще възстанови фамилното си име от преди брака П..

Разноските по делото остават за молителите, така както са ги направили, а присъдената от съда с решението допълнителна държавна такса се заплаща от всеки, както му е определена.

С настоящото споразумение, сключено доброволно, молителите декларират, че окончателно са уредили отношенията помежду си вследствие прекратяване на брака им и нямат претенции един към ДРУГ.

 

ОСЪЖДА П.М.В., ЕГН ********** да заплати 10/ десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА Т.П.В., ЕГН ********** да заплати 10/ десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

     Решението е  окончателно и не подлежи на обжалване.   

 

          

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.