Гражданско дело 11983/2014 - Решение - 27-03-2015

Р Е Ш Е Н И Е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1091

 

гр. Пловдив, 25.03.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІІІ гр. състав, в съдебно заседание на  деветнадесети  януари  2015 г., в състав:

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

При секретаря Мария Христова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8957 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството  - по реда на чл. 235 от ГПК, решение на исков спор.

Делото е стартирало по искова молба на Й.... К. ***, против  ЕВН България Електроснабдяване „ ЕАД , ЕИК 123526430, и с искане да се признае за установено спрямо ответното дружество, че ищецът не му дължи сумата от 405.84 лева , начислена на базата на едностранна корекция на заплатените сметки като вероятен резултат от грешка в електромера, за което начисление ответното дружество съставило фактура с номер ...... , както и разноските по делото. Твърди, че не дължи сумата, тъй като липсвало нормативно или договорно основание за начислението й със задна дата , а също така не ставало ясно дали електромера , използван за отчитането й, реално отчитал с грешка и на какво се дължала тя. Навежда доводи също така, че грешката в електромера не е резултат от негово поведение; твърди, че евентуално съставените протоколи са негодни за доказателства като изходящи от ответника частни документи. Нямал достъп  до електромерното табло, при което негово виновно поведение липсвало като причина за начислението

    Ответното дружество оспорва иска изцяло по основание, макар да го приема за допустим. Твърди, че сумата е начислена правомерно, на договорно основание, като били спазени разпоредбите на чл. чл. 48 и 51 от Правилата за  измерване на количествата електрическа енергия за краен снабдител и доставчик от последна инстанция; твърди, че се касае за нерегламентирани достъп и манипулация  на електромера, при което било без значение кой точно ги бил извършил. Моли иска да се отхвърли като неоснователен с присъждане на разноски в негова полза .    

  Вещото лице по проведената съдебно техническа експертиза дава заключение, че при проверката е била установена неоторизирана манипулация на електромера: имало скъсан клемен блок и монтиран шунт между входящ и изходящ  проводник , нарушена била схемата на свързване, при което  уредът не отчитал 70 % от доставената енергия. В хода на проверката шунта бил отстранен, а нормалната схема на свързване – възстановена. Неотчетеното количество  енергия било правилно изчислено, като била съобразена максимално допустимата грешка на електромера.     

   В хода на производството, ищецът е починал и е бил заместен по реда на чл. 227 от ГПК от наследниците си по закон, които поддържат иска  в рамките на квотите си в наследството на Т...........

 Така , водят се три обективно съединени отрицателни установителни иска с правно основание в чл. 124 от ГПК.

  Исковете са допустими при интерес от исканото установяване.

   По същество обаче са неоснователни.

    Фактите са безспорни и включват извършена на дата ........ проверка на средство за търговско измерване ( СТИ ) , електромер за доставена ел. енергия , монтиран на границата на измерване до имот на ищеца; при проверката била установена манипулация на СТИ , в резултат на която електромера отчитал със 70 % процента по – малко от реално доставената електроенергия. При проверката  ищецът присъствал.  На тази база ответното дружество съставило и фактурата с номер .............., на стойност от 405.84 лева , която била доведена до знанието на ищеца за плащане.

    Съдът приема, че между страните има облигационно правоотношение , договор при общи условия, по силата на който ответното дружество се задължило да доставя до обекта на ищеца електричество, а последният от своя страна да го заплаща по утвърдени от ДКЕВР цени. 

   Най- напред , ищецът извежда в исковата  молба довод за недължимост на сумата от факта , че констативен протокол не му бил връчван. Съдът не споделя този довод като се има предвид ,че в самия протокол ( л. 17 от делото) фигурира името на Т......, а в графата  „присъствали на проверката„ има положен подпис, който не се оспорва. ПИКЕЕ не предвижда самостоятелна процедура на връчване на така съставен протокол , при което не може да се приеме , че той е бил неизвестен за ищеца и че последният е разбрал за него едва с уведомителното писмо за съставената фактура. Не се доказаха твърденията на ищеца , че е обездвижен вследствие заболяване и затова обективно не е могъл да присъства на проверката; обратно, от показанията на доведения от ответника свидетел, който е и извършилия проверката служител на ЕВН, се потвърждават констатациите в протокола, в частност, че схемата на свързване на СТЕ към преносната мрежа  е била нарушена.

    ПРАВИЛАТА за измерване на количеството електрическа енергия са издадени от председателя на Държавната комисията за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.; били са в сила към датата на проверката и последващото съставяне на фактурата, и затова са годно нормативно основание за начисление на суми, представляващи равностойност на доставена в полза на ищеца, но неотчетена ел. енергия; поради това без значение е обстоятелството, дали в договорните уговорки между страните , вкл.  и общите условия към договорите за доставка на енергията, липсват или не такива разписани правомощия на ответното дружество. Отговорността на крайния потребител по реда чл. 48 от ПИКЕЕ е обективна, тя почива на принципа за избягване на неоснователното обогатяване, при което е без значение дали реализацията й почива на  установена вина на крайния потребител при манипулацията.

   С оглед заключението на ВЛ , което съдът кредитира , не се споделя и довода на ищците , че не било ясно как точно е определено допълнително потребеното количество ел. енергия. Заложената в чл. 48 ал. 1 т . 1 буква „а” от  Правилата методика е спазена, като са отчетени нормативните цени на доставяното до крайните потребители електричество.  

   Разноски  – върху ищците, в пълен размер пропорционално на квотите в наследството на Т........

   Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

        Отхвърля иска  на Р.... Й.... Т........ ЕГН **********, да бъде признато за установено спрямо ответник  „ЕВН България Електроснабдяване„ ЕАД , ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление Пловдив , ул. Х. Г. Данов № 37 , че ищеца не дължи на ответника сумата от 135. 28 лв, част от дължима от наследодателя сума по издадена от ответното дружество фактура    ..........., съобразно правата си в наследството на Й..... Т...., като неоснователен. 

 

       Отхвърля иска  на К.... Й.... Т....., ЕГН **********, да бъде признато за установено спрямо ответник  „ЕВН България Електроснабдяване„ ЕАД , ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление Пловдив , ул. Х. Г. Данов № 37, че ищеца не дължи на ответника сумата от 135. 28 лв, част от дължима от наследодателя сума по издадена от ответното дружество фактура    ..........., съобразно правата си в наследството на Й.... Т..., като неоснователен. 

     

    Отхвърля иска  на Н.... Й.....Р...., ЕГН **********, да бъде признато за установено спрямо ответник  „ЕВН България Електроснабдяване„ ЕАД , ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление Пловдив , ул. Х. Г. Данов № 37, че ищеца не дължи на ответника сумата от 135. 28 лв, част от дължима от наследодателя сума по издадена от ответното дружество фактура    ........., съобразно правата си в наследството на Й.... Т...., като неоснователен. 

 

    Осъжда Р.... Й..... Т....., ЕГН **********, К....  Й....Т..., ЕГН **********, и Н.... Й.....Р...., ЕГН **********, да заплатят на „ЕВН България Електроснабдяване„ ЕАД , ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление Пловдив , ул. Х. Г. Данов № 37, всеки един от тях по  146.66 лева разноски по делото.

 

  Решението подлежи на обжалване пред състав на Пловдивски окръжен съд, в срок от две седмици от датата на уведомлението до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ Владимир Руменов.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.