Гражданско дело 118/2014 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 118/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 730/ 21.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на трети февруари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 118 по описа на съда за 2014 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

.............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.Р.С. ***, ЕГН ********** и З.Г.С. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на **** г. с Акт № ***** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, находящ се в гр. П., ****, се предоставя на съпругата З.Г.С..

Съпрузите заявяват, че придобитото по време на брака имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи вземания, нито общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – С..

ОСЪЖДА Г.Р.С. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР