Гражданско дело 11472/2014 - Решение - 17-10-2016

Решение по Гражданско дело 11472/2014г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3036                  17.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  11472                                                          по описа за 2014 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.И.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес: *** и Н.Н.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес: ***, сключен на ***г. в гр. ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ОСЪЖДА бащата С.И.Б., ЕГН ********** да заплаща на А. С.Б., роден на ***г., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Н.Н.Б., ЕГН ********** издръжка в размер на 304 (триста и четири) канадски долара, считано от влизане на решението по настоящото дело в сила до окончателното произнасяне на *** *** по местоживеенето на детето за размера на издръжката.

ПОСТАНОВЯВА след развода Н.Н.Б., ЕГН ********** да запази брачното фамилно име, а именно: Б..

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните декларират, че не са придобивали по време на брака недвижими имоти. Придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно, като относно тяхната подялба нямат претенции един към друг и за в бъдеще. Съпрузите нямат лични влогове, подлежащи на разпределение, както и заеми, по които солидарно да са задължени, нямат регистрирани фирми, по които да имат съвместно поети задължения.

ОСЪЖДА С.И.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 306,00 лева /триста и шест лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Н.Н.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.