Гражданско дело 1101/2014 - Определение - 20-02-2014

Определение по Гражданско дело 1101/2014г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2014                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                               ІІ брачен състав

На двадесети февруари                                  Година 2014

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                                                                                                     

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 1101 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 15,47 часа се явиха:

............................................................................................................................

ПО ДЕЛОТО е постъпила молба от 20,02,2014 г. от молителката М.М., с която на основание чл.233 от ГПК прави отказ от предявения иск и моли делото да бъде прекратено, а издадената Заповед за незабавна защита да бъде обезсилена.

ПРЕДВИД гореизложеното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1101/2014 г., по описа на ПРС, Втори брачен състав, поради направен отказ от иска на основание чл.233 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му.

ВЪВ ВРЪЗКА с прекратяване на производството по делото,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

ОБЕЗСИЛВА издадената по делото Заповед за незабавна защита от 24,01,2014 г., с която е задължен П.А.М. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.И.М., с която е забранено на П.А.М. да приближава М.И.М., жилището местоработата и местата за социални контакти и отдих на същата и с която е отстранен П.А.М. от съвместно обитаваното с М.И.М. ***, като съобщение за това, че Заповедта за незабавна защита е обезсилена, следва да се изпрати на РУ на МВР по местоживеенето на ответника в гр. П. и че същата следва да не се изпълнява.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 15,52 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г. Димитров

                                               СЕКРЕТАР: п/ Т. Радева

 

Вярно с оригинала.

ТР