Гражданско дело 10975/2014 - Решение - 25-09-2018

Решение по Гражданско дело 10975/2014г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3241                                      Година 25.09.2018                           Град  Пловдив

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На дванадесети септември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10975 по описа за 2014 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                        Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

            С влязло в сила Решение №3227/06.10.2015 г., постановено по гражданско дело №10975/2014 г. по описа на ПРС, ХІІІ гр.с., изменено с Решение №560/18.04.2016 г. по в.гр.д. №65/2016 г. по описа на ПОС,  е допуснато извършване на съдебна делба на недвижими имоти, а именно:

                        ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 127 кв. метра, ведно  със съответните  идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху имота, в който е построена сградата,  който апартамент се намира в  двуетажната масивна жилищна сграда, построена в дворно място в гр. Х...я, област П..., кв. М...Б..., с административен адрес ул. Р..Д... № ...,  цялото с площ от около 512 кв. метра - по нотариален акт,  а по скица – с площ от 473 кв. метра, представляващо УПИ № 472 , съответстващо на парцел VІІІ- 285 в кв. 83 по плана на Х... от 1971 г., при граници на имота – улица , УПИ ІХ – 286 , УПИ Х – 287 , УПИ VІІ – 284 п о плана на Х... от .... .  ПРИ КВОТИ: по 1/4( една четвърт ) идеални части за П.И.Т. и М.И.П. и 1/2(една втора) идеални части за  С.Е.И..

                        1/2 (една втора) идеални части от ДВОРНО МЯСТО в гр. Х...я, област П..., кв. М...Б..., с административен адрес: ул. Р..Д... № ...,  цялото с площ от около 512 кв. метра - по нотариален акт,  а по скица – с площ от 473 кв. метра , представляващо УПИ № 472 по плана на Х...я от ..., съответстващо на парцел VІІІ- 285 в кв. 83 по плана на Х... от 1971 г ), ведно с ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ на масивната двуетажна жилищна сграда в същия имот,  както и масивен ГАРАЖ с площ от 28 кв. метра , непосредствено долепен до южната и западната имотни граници,  при граници на имота – улица , УПИ ІХ – 286 , УПИ Х – 287 , УПИ VІІ – 284 п о плана на Х... от ..... ., която да се извърши при ПРИ КВОТИ: по 1/3(една трета) идеални части за П.И.Т., М.И.П. и С.Е.И..

                        Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                        I.По извършване на делбата:

                         От страните не са представени надлежни писмени доказателства, за образуване от допуснатите до делба недвижим имоти на отделни самостоятелни дялове за всеки от съделителите. Не са налице предпоставки за възлагане на имотите, нито възможност за разпределяне между съделителите.

                         Ето защо и с оглед установената неподеляемост, имотите следва да бъдат изнесени на публична продан, като получените суми бъдат разделени между съделителите съобразно квотите им.

                         Определената пазарна цена на имотите съобразно заключението на съдебно-техническа експертиза от ..., е както следва 113 030,00 лева за втори жилищен етаж с площ от 127 кв. м. ведно със съответните  идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху имота, в който е построена сградата и 151 262,00 лева за 1/2 идеални части от дворно място, ведно с избения етаж на масивната двуетажна жилищна и ведно с масивен гараж с площ от 28 кв.

                         Съдът намира, че не следва да разглежда общата стойност дадена от вещото лице в допълнителното му заключение от ... където се прави анализ  на общите части на цялата сграда съотнесени към собствеността и на останалите съсобственици в сградата, той като вещото лице е дало стойност която е обща за двата обекта допуснати до делба. Същевременно съдът е допуснал до делба два обекта на правото на собственост но в различни квоти между съделителите.

                      Определената пазарна цена на имотите съобразно заключението на съдебно-техническа експертиза от ........, следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС. Или за втори жилищен етаж П.И.Т. следва да заплати 1 130,30 лева; М.И.П. следва да заплати 1 130,30 лева; С.Е.И. следва да заплати 2 260,60 лева; за 1/2 ид. части от дворното място, гараж и избено помещение всеки от съделителите П.И.Т., М.И.П. и С.Е.И. следва да заплати по 2 016,83 лева.

                        Или П.И.Т. следва да заплати общо държавна такса в размер на 1 130,30 лева +2 016,83 лева = 3 147,13 лева; М.И.П. следва да заплати общо държавна такса в размер на 1 130,30 лева +2 016,83 лева = 3 147,13 лева; С.Е.И. следва да заплати общо държавна такса в размер на 2 260,60 лева +2 016,83 лева =4 277,43 лева.

                       Водим от горното  съдът

 

Р Е Ш И:

 

                       ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следните недвижими имоти:

            ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 127 кв. метра, ведно  със съответните  идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху имота, в който е построена сградата,  който апартамент се намира в  двуетажната масивна жилищна сграда, построена в дворно място в гр. Х....., област П..., кв. М...Б..., с административен адрес: ул. Р..Д... № ..,  цялото с площ от около 512 кв. метра - по нотариален акт,  а по скица – с площ от 473 кв. метра, представляващо УПИ № 472 , съответстващо на парцел VІІІ- 285 в кв. 83 по плана на Х...... от ... г., при граници на имота – улица , УПИ ІХ – 286 , УПИ Х – 287 , УПИ VІІ – 284 п о плана на Х...... от ...

            Стойност на имота 113 030,00 лева.

           1/2 (една втора) идеални части от ДВОРНО МЯСТО в гр. Х... , област П..., кв. М...Б..., с административен адрес: ул. Р..Д... № ...,  цялото с площ от около 512 кв. метра - по нотариален акт,  а по скица – с площ от 473 кв. метра, представляващо УПИ № 472 по плана на Х... от ...., съответстващо на парцел VІІІ- 285 в кв. 83 по плана на Х... от 1971 г.), ведно с ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ на масивната двуетажна жилищна сграда в същия имот,  както и масивен ГАРАЖ с площ от 28 кв. метра, непосредствено долепен до южната и западната имотни граници,  при граници на имота – улица , УПИ ІХ – 286 , УПИ Х – 287 , УПИ VІІ – 284 п о плана на Х... от ...

                        Стойност на имота 151 262,00 лева.

                        ОСЪЖДА П.И.Т. ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. Р.М.Г., да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дела си в делбения имот, в размер на 3 147,13(три хиляди сто четиридесет и седем лева и 13 ст.) лева.

                       ОСЪЖДА М.И.П. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дела си в делбения имот, в размер на 3 147,13(три хиляди сто четиридесет и седем лева и 13 ст.) лева.

                       ОСЪЖДА С.Е.И. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дела си в делбения имот, в размер на 4 277,43(четири хиляди двеста седемдесет и седем лева и 43 ст.) лева.

                       РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева- Гургова.

 

 

Вярно с оригинала.

М.Х.