Гражданско дело 10975/2014 - Решение - 22-11-2016

Решение по Гражданско дело 10975/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3566                                    Година 22.11.2016                          Град  Пловдив

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                           ХІІІ граждански състав

На двадесет и втори ноември                             две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10975 по описа за 2014 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производство по чл.250  и чл.251 от ГПК.

С писмена молба от ........ молителя С.Е.И.  е поискала от съда, да бъде допълнено  Решение № 3227/06.10.2015 г.  на ХІІІ гр. с. на ПРС относно искането на ответницата С.Е. за СИО в процесния имот, както и да бъде извършено тълкуване  от съда на понятието „жилище”  и каква е разликата  в тълкуването на това понятие  във времето през 1975-1976 г. и в момента.

Препис от молбата е била върчена на другите страни, като в срок ищцата П.И.Т. заявява, че искането по чл.250 ал.1 от ГПК е просрочено и като такова недопустимо, а искането по чл.251 ал.1 от ГПК е недопустимо и неоснователно; в срок ответника М.И.П. прави допълнение по молбата на молителката  по чл.250 ал.1 от ГПК и прави искане за тълкуване на понятието „право на строеж”  и „право на надстройка”.

Съдът намира, че не е необходимо призоваване на страните в открито съдебно заседание във връзка с депозираната молба.

Съдът, като прецени представените пред него доказателства, и във връзка с наведените твърдения, намира за установено следното:

            По отношение на молбата с правно основание чл.250 ал.1 от ГПК:

Съгласно разпоредбата на посочения текст молбата за постановяване на допълнително решение може да се подаде в едномесечен срок от връчването му или от влизането му в сила.

Видно от материалите по делото, Решение № 3227/06.10.2015 г.  на ХІІІ гр. с. на ПРС е влязло в законна сила на 15.07.2016 г., която дата представлява по-късния от двата срока визирани в разпоредбата на чл.250 ал.1 от ГПК. Същевременно  молбата с искане за допълване на решение е депозирана пред съда на 13.10.2016 г. Ето защо съдът намира, че молбата е депозирана след срока който е преклузивен. В този смисъл и молбата са която е поискано допълване на решението е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

По отношение на молбата с правно основание чл.251 ал.1 от ГПК:

Нуждата от тълкуване на решението възниква във всички случаи, когато решението е неясно. Тълкуването на решение по чл.251 ГПК е форма за официално, авторитетно тълкуване, което има всеобща важимост. То цели да отстрани неяснотата на решението спрямо всички и завинаги. Тълкуването трябва да изхожда от мотивите на решението, а не от нова преценка на доказателствата.

В конкретния случай както молителката С.Е.И., така и ответника по молбата М.И.П., правят искане от съда да им разтълкува определени понятия: „жилище”, „право на строеж”  и „право на надстройка”.

Тези искания са недопустими, недопустимо е и въз основа на тълкуване на тези понятия да бъде променено вече влязлото в сила съдебно решение.

Водим от горното, съдът:

 

Р   Е   Ш   И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  молбата на С.Е.И., с която  е поискала от съда, да бъде допълнено  Решение № 3227/06.10.2015 г.  на ХІІІ гр. с. на ПРС относно искането на ответницата С.Е. за СИО в процесния имот, както и да бъде извършено тълкуване  от съда на понятието „жилище” в същото решение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд -        Пловодив в двуседмичен срок от съобщението до страните за  постановяването му.

 

          Районен съдия: /П/ Мария личева – гургова

 

         Вярно с оригинала.

         м.х.