Гражданско дело 10147/2014 - Решение - 23-03-2017

Решение по Гражданско дело 10147/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  924                                  23.03.2017 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и трети март през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 10147 по описа за 2014 година.

 

          Производството е по чл. 247 ГПК и е образувано по молба на адв. Д.М. - процесуален представител на ищцата Д.С.С.. В същата се твърди, че е налице допусната очевидна фактическа грешка в решението на съда от 25.10.2016г., с което е разгледана молба по чл.250 ГПК. Поддържа се, че на страница първа, абзац първи, ред втори е записано, че имената на ищцата са Д.Х.А., а на същата страница, абзац трети, ред трети е записано, че фамилията на ищцата е А.. Тъй като имената на ищцата били Д.С.С., се иска да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите към решението.

          Ответниците по делото са получили преписи от молбата, но в установения срок не са взели становище по същата.   

          Съдът намира, че молбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

          С решението под № 3151 от 25.10.2016г. съдът е разгледал молба подадена от ищцата в производството Д.С.С. подадена на осн. чл.250 ГПК, като я е намерил за неоснователна и я е отхвърлил. В диспозитивната част на решението е записано, че се отхвърля молба подадена от ищцата Д.С.С.. Действително в мотивите изложени към решението съдът погрешно е посочил презимето и фамилията на ищцата като „Д.Х.А.“, но е без съмнение, че предмет на произнасянето е именно молбата на С. по чл.250 ГПК подадена чрез нейния процесуален представител.

Съдът счита, че въпреки горепосочената грешка не е налице основание за поправка, тъй като мотивите към съдебния акт не се ползуват със сила на пресъдено нещо, поради което спрямо тях процедурата по чл.247, ал.1 ГПК не се прилага / в този смисъл е и постоянната практика на ВКС - Определение № 77 от 3.02.2015 г. на ВКС по ч. гр. д. № 7038/2014 г., III г. о., Определение № 22 от 4.02.2016 г. на ВКС по ч. гр. д. № 6012/2015 г., II г. о., ГК, Определение № 9 от 4.01.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 635/2012 г., I т. о., ТК /.

          Водим от горното, съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на Д.С.С. по чл.247 ГПК, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите към решение №3151 от 25.10.2016г. постановено по гр. д. №10147/2014г. по описа на Пловдивския районен съд Х-ти гр. с-в.

 

          Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщението пред Пловдивския окръжен съд.  

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Ж.Желев/

 

          Вярно с оригинала

          ВД