Гражданско дело 10023/2014 - Решение - 10-01-2017

Решение по Гражданско дело 10023/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е № 134

 

Гр. Пловдив, 10.01.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на десети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 10023 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по почин на съда след като служебно е констатирано наличие на явна фактическа грешка в диспозитива на постановеното по делото решение № 2810 от 22.07.2015 г. досежно лицата задължени за заплащане на сумата от 525,56 лв. държавна такса за производството по делото.

В мотивите на решението съда е формирал воля, че дължимата от В.Г. Д. държавна такса е в размер от 38,44 лв. В диспозитива на решението на страница трета, абзац първи, ред трети е посочено, че В. Д. дължи за държавна такса сумата от 525,56 лв.

Съдът намира, че в случая се касае за грешка между действително формираната воля и нейното външно изразяване, при техническото изписване на имената и данните на лицата задължени за заплащане на държавна такса в размер от 525,26 лв., която следва да се отстрани, като , в решението на страница трета абзац първи ред втори след числото „...14 ...” текста ”... 3/88 ид. части В.Г.Д. ЕГН: **********, с адрес *** не се чете.

Водим от горното съдът,

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение № 2810 от 22.07.2015 г. по гр. дело № 10023 по описа за 2014г. на ПРС, при която на страница трета в абзац първи ред втори след числото „...14 ...” текста ”... 3/88 ид. части В.Г.Д. ЕГН: **********, с адрес *** не се чете.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ