Гражданско дело 10023/2014 - Решение - 05-03-2015

Решение по Гражданско дело 10023/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 743

 

 

гр. Пловдив, 05.03.2015 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на пети февруари през две хиляди и петнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 10023 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбеното производство. Образувано е по искова молба, постъпила от М.В.Г. - Д. ЕГН: ********** и В.Г.Д. ЕГН: **********,***, чрез пълномощника си адв.Н.П. ***, против Л.А.Я. ЕГН: **********,***; О.Я.Я. с ЕГН ********** с адрес ***, ж. к. Т. бл. **, ет.*, ап. * и А.Я.Я. с ЕГН ********** *** за допускане на делба между страните по отношение на недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.324.1.63 в гр. П., общ. П., обл. П. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. с адрес на имота е : гр.П., ж. к. Т. бл. **, ет.*, ап. *, обект фриз.-козм.салон, който самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.342; с предназначение на обекта -за обслужваща дейност за битови услуги, посочената в документа площ е 21 кв.м., а прилежащите части 0.532 % ид.ч. от общите части; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:56784.540.324.1.62, 56784.540.324.1.64, под обекта няма, над обекта : 56784.540.324.1.4.

         В исковата молба се твърди, че съсобствеността между страните е възникнала в резултат на правни сделки и наследствено правоприемство. През 2000 г. първата ищца в режим на СИО с Г. Д., п., и наследодателя на ответниците, Я.Я. по време на брака му с ответницата Л.Я., са придобили правото на собственост върху заявения имот при дялове от 3/22 ид. части, като частите на съделителите Д. и Я. са станали по 11/22 ид. части. След смъртта на Г. Д., втората ищца е придобила по наследство 3/88 ид. части от обекта.

         В предоставения срок за отговор ответниците не заявяват такъв.

Съдът като взе предвид отправените от страните твърдения и искания, както и установените от доказателствата данни намира за установено следното.

От представените писмени документи: Схема № 15-31688-20.02.2014г.; удостоверение за идентичност на обекти на кадастъра № 25-5458-/29.01.2015 г.; Нотариален акт № 159, том 47, рег.№ 15719/21.12.1999г.; Нотариален акт № 90, том 15, рег.№ 5211 от 09.05.2000г.; Нотариален акт № 91, том 15, рег.№ 5215 от 09.05.2000г.; удостоверение за граждански брак № 839/05.05.1958 г.

 е видно, че процесния обект е идентичен с магазин за промишлени стоки  и оптика с площ от 21 кв. м., находящ се на партерен етаж между оси „Д” и „З” в жилищен блок ** в гр. П., ж. к. Тр., квартал *, парцел *, група А-7, ведно с 0,532 % ид. ч. от общите части на сградата  от правото на строеж върху общинска земя, придобит през 1999 г. чрез построяване по стопански начин от ЖСК, при дялове от 4/11 ид. части за Я.С.Я. и Л.А. С. при режим на СИО; 3/11 ид. ч. за И. М. И. и К. И. при режим на СИО и 4/11 ид. части при режим на СИО за В. М. Г. и В.Г.. През 2000 г. В. Г. и В.Г. са подарили на ищцата М.Г.-Д. притежаваните от тях 4/11 ид. части от имота, а И. И. и К. И. са продали на Я.С. и М.Г.-Д. в режим на СИО с Г. Д. при равни права притежаваните от тях 3/11 ид. части от имота.

От удостоверение за наследници № 4979/03.09.2014 г. на Община Пловдив и № 632/21.12.2011 г. е видно, че след смъртта си през 2012 г. Я.С.Я. е оставил като наследници съпругата си Л.Я. и синовете си О.Я. и А.Я., а Г. Н. Д., след смъртта си през 2002 г. е оставил като наследници съпруга-М.Г.-Д. и дъщери В.Д. и Р. Д.. Видно то удостоверение № 1633/04.06.2002 г. на СРС Р. Д. се е отказала от наследството на баща си Г. Д.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Видно от представените доказателства страните са съсобственици на заявения за делба недвижим имот, тъй като първата ищца е придобила собствеността върху него в резултат на осъществени прехвърлителни правни сделки от 2000 г. изповядани от собственици, и в чрез приемане на наслеството на Г. Д., на което основание е придобила собственост и втората ищца, а ответниците се легитимвират ато собственици на основание осъществените през 2000 г. правни сделки в полза на Я.Я. и приемане на наследството му след неговата смърт през 2012 г. Предвид това и квотите от съсобствения им имот следва да бъдат определени на: 41/88 ид. части за М.Г.-Д.; 3/88 ид. части за В.Д.; 1/3 ид. част за Л.Я.; по 11/132 ид. ч. за О.Я. и А.Я..

Ето защо заявения имот следва да бъде допуснат до делба между страните по делото при посочените по-горе квоти.

 

Водим от горното, Съдът

 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на: недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.324.1.63 в гр. П., общ. П., обл. П. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. с адрес на имота е : гр.П., ж. к. Т. бл. **, ет.*, ап. * 1, обект фриз.-козм.салон, който самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.342; с предназначение на обекта -за обслужваща дейност за битови услуги, посочената в документа площ е 21 кв.м., а прилежащите части 0.532 % ид.ч. от общите части; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:56784.540.324.1.62, 56784.540.324.1.64, под обекта няма, над обекта : 56784.540.324.1.4. КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ М.В.Г. - Д. ЕГН: **********, В.Г.Д. ЕГН: **********,  и двете с адрес гр. К., ул. "П.К.Я.„ № 14, чрез пълномощника си адв.Н.П. ***,; Л.А.Я. с ЕГН: **********,***; О.Я.Я. с ЕГН ********** с адрес ***, ж. к. Т. бл. **, ет.*, ап. * и А.Я.Я. с ЕГН ********** *** при КВОТИ от: 41/88 ид. части за М.Г.-Д.; 3/88 ид. части за В.Д.; 1/3 ид. част за Л.Я.; и по 11/132 ид. ч. за О.Я. и А.Я...

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане в сила на Решението делото да се докладва за подготовка на производството във втората фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.