Гражданско дело 989/2013 - Решение - 13-06-2013

Решение по Гражданско дело 989/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

  2523                                           13.06.2013г.                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 Пловдивски Районен съд                                                        І граждански състав

 

На тринадесети юни                                         две хиляди и тринадесета година

 

В  открито  заседание на четвърти юни 2013г. в следния състав:

 

Председател:ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

Секретар: Лиляна Кирилова

 

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гражданско дело № 989  по описа за  2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

                                                     

Обективно съединени искове с правно основание чл.128, т.2 от Кодекса на труда.

 

Ищецът Е.А.Б., ЕГН **********,***, твърди, че работил при ответника – “Транс сити”АД – гр.Панагюрище, по трудов договор на длъжността “*”.

Заявява, че макар да полагал труд по трудовото правоотношение не получил в пълен размер трудовото си възнаграждение за м.август 2012г. и м.септември 2012г. в общ размер от 250лв. С оглед изложеното моли съда да осъди ответника да му заплати сумата 250лв. – неизплатени трудови възнаграждения за посочените месеци.  Ангажирани са доказателства.

В дадения му срок ответникът не е депозирал отговор на исковата молба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените доказателства – препис от трудова книжка и от заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, е видно, че ищецът е работил по трудово правоотношение при ответното дружество по силата на сключен между него и ответника трудов договор на длъжност “*” в периода от 19.05.2012г. до 29.09.2012г., когато на основание чл.71, ал.1 от КТ правоотношението било прекратено.

Видно от заключението на в.л. Б.В. на ищеца не са били изплатени дължимите трудови възнаграждения за процесния период в общ размер от 215,70лв., след приспадане на нормативно установените удръжки, както и на извършените частични плащания.

Съдът възприема заключението на изготвената ССЕ като обективно, изготвено с необходимите знания и опит в съответната област и неоспорено от страните. В тежест на работодателя, съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест в граждански процес, се явява задължението да докаже изплащането на претендираните суми. Ответникът не е ангажирал доказателства в тази насока.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че обективно съединените искове по чл. 128, т.2 от КТ се явяват доказани по основание и  до размера, посочен от в.л., до който размер същите ще се уважат, а до пълния претендиран размер – ще се отхвърлят като неоснователни.

Страните не претендират разноски.

Ответното дружество следва да заплати по сметка на ПРС – 100лв. ДТ и 35 лв. разноски за ССЕ.

Мотивиран от горното, ПРС - І гр. състав

 

                                        Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА “Транс сити”АД, ЕИК 160083578, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе” № 21В, представлявано от А.Н.Б., ДА ЗАПЛАТИ на Е.А.Б., ЕГН **********,***,  СУМАТА от 99,70лв./деветдесет и девет лева и 70 ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м.август 2012г., СУМАТА от 116лв./сто и шестнадесет лева/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м.септември 2012г, дължими след приспадане на нормативно установените удръжки и частични плащания, като за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 250лв. на исковете по чл.128, т.2 от КТ за заплащане на неизплатени трудови възнаграждения, ОТХВЪРЛЯ исковете като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

ОСЪЖДА “Транс сити”АД, ЕИК 160083578, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе” № 21В, представлявано от А.Н.Б., ДА ЗАПЛАТИ в полза на ПРС по сметка на ВСС сумата 100лв./сто лева/ - държавна такса, както и сумата 35лв./тридесет и пет лева/ - разноски за съдебно – счетоводна експертиза.

 

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр.Пловдив, в двуседмичен срок от датата на обявяването му – 18.06.2013г., като препис от него се връчи на страните.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Десислава Кацарова

 

Вярно с оригинала

Секретар: Ц.Т.