Гражданско дело 9870/2013 - Решение - 10-07-2013

Решение по Гражданско дело 9870/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3088/ 10,07,2013 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и шести юни 2013 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕДЯЛКА СВИРКОВА

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9870 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от Е.А.Д. ***, ЕГН **********; и А.Д. ***, ЕГН **********.

От съда се иска да постанови решение, с което да прекрати брака между молителите, тъй като са постигнали взаимно съгласие за това, както и да утвърди споразумението им по чл. 51 от СК.

След преценка на събраните по делото доказателства във връзка със становищата на страните, се установява следното:

Молителите са сключили граждански брак в гр. П. на **** г. с Акт № **** г. От брака са родени три деца, две от които не са навършили пълнолетие – Д. А. Д. с ЕГН ********** и А. А.Д. с ЕГН **********.

Съпрузите заявиха пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им. Представено е споразумение между тях по чл. 51 от СК, което е в интерес на децата, не противоречи на закона и морала и следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна ДТ за настоящото производство в размер на 20 лева, която следва да се заплати поравно от двамата молители. По споразумението относно издръжките всеки от съпрузите дължи държавна такса в размер на  72  лв. По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.А.Д. ***, ЕГН **********; и А.Д. ***, ЕГН **********; сключен в гр. П. на **** г. с Акт № **** г.; ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Д. А. Д. с ЕГН **********; се предоставя на бащата А.Д. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при бащата.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между майката Е.А.Д. и детето Д. се определя, както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване, както и в продължение на петнадесет дни през годината /по предварителна уговорка между родителите/, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с определеното от бащата време за почивка с детето; като при осъществяване на срещите, детето ще се взима и връща от и в дома на бащата.

Майката Е.А.Д. ***, ЕГН **********; се задължава да заплаща на непълнолетното си дете Д. А. Д. с ЕГН **********; действащ лично и със съгласието на неговия баща и законен представител А.Д. ***, ЕГН **********; ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, платими до двадесет и пето число на текущия месец, считано от 01.07.2013г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете А. А.Д. с ЕГН **********; се предоставя на майката Е.А.Д. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата А.Д.Д. и детето А. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване, както и в продължение на петнадесет дни през годината /по предварителна уговорка между родителите/, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с определеното от майката време за почивка с детето; като при осъществяване на срещите, детето ще се взима и връща от и в дома на майката.

Бащата А.Д. ***, ЕГН **********; се задължава да заплаща на малолетното си дете А. А.Д. с ЕГН **********; чрез нейната майка и законен представител Е.А.Д. ***, ЕГН **********; ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, платими до двадесет и пето число на текущия месец, считано от 01.07.2013 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, находящ се в гр. П., р. Ю., ****; се предоставя на съпруга А.Д.Д., в срок до навършване пълнолетие на детето Д. А. Д..

Съпрузите заявяват, че придобитото по време на брака имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки, както и че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – Г.

ОСЪЖДА Е.А.Д. ***, ЕГН **********; да заплати по сметка на ВСС сумата от 82 лв. (осемдесет и два лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА А.Д. ***, *****, ЕГН **********; да заплати по сметка на ВСС сумата от 82 лв. (осемдесет и два лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Н.Свиркова

Вярно с оригинала.

ТР