Гражданско дело 9793/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 9793/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  878  от  28.02.2014 година                   град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IV брачен състав, в публично заседание на девети  януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

                                                     

при участието на секретаря Цветелина Бакалова,

и прокурора Димитрия  Дърмонска,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9793 по описа на съда за 2013г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск предявен от А.Й.А., ЕГН **********, постоянен адрес гр. П., ул. „П.” № ** действаща чрез пълномощника си адв. И.Б.М. ***, офис ** против Д.И.Г., ЕГН **********, постоянен адрес гр. П..

................................................................................................................................

 

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

 

                          Р         Е         Ш         И:

 

ЛИШАВА от родителски права Д.И.Г., ЕГН ********** по отношение на детето Р.Д.Г., ЕГН ********** на  основание чл. 132 ал.1т.2 от СК.

 

Предоставя УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от съвместното съжителство на А.Й.А., ЕГН ********** и Д.И.Г., ЕГН **********, непълнолетно дете Р.Д.Г. ЕГН **********, на майката А.Й.А., ЕГН **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на непълнолетното дете Р.Д.Г. ЕГН ********** да бъде при майката А.Й.А., ЕГН **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ мерки на лични отношения на бащата Д.И.Г., ЕГН ********** с детето Р.Д.Г. ЕГН **********, както следва: всяка последна неделя от месеца за времето от 13.00 часа до 17.00 часа.

 

ОСЪЖДА бащата Д.И.Г., ЕГН ********** да заплаща на малолетното си дете Р.Д.Г. ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител А.Й.А., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 лева /сто лева/, считано  от 10.06.2013г. до навършване на пълнолетие на детето или настъпване на обстоятелства, обуславящи промяната или отпадането на това задължение, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

 

ОСЪЖДА бащата Д.И.Г., ЕГН ********** да заплати на малолетното си дете Р.Д.Г. ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител А.Й.А., ЕГН ********** издръжка за минал период от време, считано от 10.06.2012г. до 10.06.2013г. в размер на по 100 лева/ сто лева/ месечно,  или в общ размер на 1200 лева /хиляда и двеста лева/, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане на сумата, ведно със законната лихва върху сумата  до окончателното й  изплащане.

 

РАЗРЕШАВА на ОДП Пловдив да издаде паспорт за задгранично пътуване на детето Р.Д.Г. ЕГН **********, с родители: майка - А.Й.А., ЕГН ********** и баща - Д.И.Г., ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата Д.И.Г., ЕГН **********.

 

РАЗРЕШАВА на детето Р.Д.Г. ЕГН ********** да пътува неограничен брой пъти извън пределите на Република България, а именно до Германия, придружавано от  своята майка А.Й.А. ЕГН ********** или друго, посочено от нея лице и да пребивава извън страната придружавано от своята майка и законен представител А.Й.А., ЕГН ********** за период от пет години, считано  от влизане в сила на настоящето решение, без да е необходимо за целта съгласието на бащата  Д.И.Г., ЕГН **********

 

ОСЪЖДА Д.И.Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 90 лева /деветдесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА Д.И.Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 192 лв. /сто, деветдесет и два лева/, представляваща държавна такса върху тригодишния платеж на дължимата издръжка съгласно Тарифа №1 към ЗДТ, както и за издръжката за минал период от време. 

 

ОСЪЖДА Д.И.Г., ЕГН ********** да заплати на А.Й.А., ЕГН ********** сумата от 595 лева /петстотин, деветдесет и пет лева/, направени от последната разноски в производството.

 

         ДОПУСКА  ПРЕДВАРИТЕЛНО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  на решението  съобразно чл. 127а ал.4 от СК в частта  касателно  предявения  иск по чл. 127а ал.2 от СК.

 

Решението подлежи на обжалване с жалба пред Окръжен съд Пловдив в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.                                  

 

     След влизане в сила на настоящето решение, съобразно чл. 136 СК следва да се  изпрати препис от него на  Община  Пловдив за вписване на лишаването от родителски права, тъй като постоянния адрес на  ответника  е  в община Пловдив.

 

         След влизане в сила на настоящето решение да се изпрати препис от решението и на ДСП – Пловдив за сведение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

ВК