Гражданско дело 9741/2013 - Решение - 18-02-2014

Решение по Гражданско дело 9741/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         № 674                   18. 02.2014 г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                  ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, І-ви гр. състав в открито съдебно заседание на   тринадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

                  при участието на секретаря Ангелина Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9741 по описа на ПРС за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ЕИК 115010670, седалище и адрес на управление: бул. 6 – ти септември № 250 против Е.А.Т., ЕГН: **********,***, с която са  предявени искове с правно основание чл. 422 ГПК вр. чл. 415 ГПК вр. чл. 79, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД  за признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от  453, 98 лв. – главница, представляваща неплатена сума за консумирана питейна и отведена канална вода за периода от 04.12.2006 г. до 07.03.2013 г., както и сумата от 95,95 лв. – обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 04.12.2006 г. до 07.03.2013 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 09.04.2013 г. до окончателното изплащане и разноски в размер от 125 лв., от които 100 лв. – юрисконсултско възнаграждение и 25 лв. – държавна такса, за които суми е издадена Заповед № 4074 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 17.04.2013 г. по ч.гр.д. № 5971/2013 г. по описа на ПРС, VІ-ти гр. с-в. Претендират се и разноски в настоящото производство.

В исковата молба се твърди, че за горепосочения период ответникът дължи на ищцовото дружество горните суми, като за всяка месечна главница има издадени фактури, подробно описани в исковата молба. Посочва се, че съгласно чл. 198 от Закона за водите, предоставянето на ВиК услуги на потребителите се извършва от ВиК оператора срещу заплащане по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ). В тази връзка се сочи, че ищцата е потребител на ВиК услуги по смисъла на ЗРВКУ, като фигурира в база данни на оператора, като потребител с № 0101029279. Тъй като индивидуалните водомери в имота не са отговаряла на Закона за измерванията за част от процесния период до януари 2012 г., месечното количество изразходвана вода се определяло, съгласно чл. 23, ал. 5 от Общите условия. Иска се уважаване на исковете и присъждане на разноски.

В законоустановения срок не е постъпил отговор на исковата молба от ответника.

С оглед данни, че ответникът е починал след получаване на препис от исковата молба, съдът е изискал справка от НБД, от която е установено, че Е.А.Т. е починала на 08.09.2013 г. С молба от 19.12.2013 г. ищецът е представил Удостоверение за наследници на починалата Е.Т., от което е установено, че нейн законен наследник е синът й М.Г.Г., ЕГН: **********. С Определение от 20.12.2013 г. Е.Т. е заличена, като страна по делото и на нейно място е конституиран наследника й М.Г.Г..

 

От процесуалния представител на новоконституирания ответник е постъпило становище, с което се оспорва иска по основание и размер. Твърди се, че е заплатена голяма част от дължими суми към ищеца и се представят фискални бонове и разписки  от 08.11.2013 г. Иска се отхвърляне на исковете и се претендират разноски.

С оглед на постъпилото становище и след проверка в счетоводството ищецът не поддържа исковете, без да ги оттегля или да се отказва от тях. Признава, че всички дължими суми, за които е издадена заповед за изпълнение – главница, лихви и разноски, както и разноските за настоящото производство са заплатени, поради което моли претенцията му да бъде отхвърлена. Оспорва се претенцията на ответника за разноски в настоящото производството, като се сочи, че същият  е станал причина за завеждане на делото.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

По делото няма спор, че процесните суми са платени в хода на процеса, а ищецът – заявител - удовлетворен, в т.ч. и по отношение на разноските в настоящото производство.

Доколкото претендираните суми вече не се дължат, тъй като са платени в хода на процеса, претенциите следва да се отхвърлят, без да се обсъждат другите обстоятелства по делото и доказателствата, свързани с тях. В този смисъл е и искането на ищеца, който също пледира за отхвърляне на претенцията.

По отношение на претенцията за разноски на ответника, то същата е неоснователна, доколкото не са налице кумулативните предпоставки за присъждане на разноски, съгласно чл. 78, ал. 2 ГПК. Безспорно се установява, че сумите са платени след предявяване на исковата молба, поради което следва да се приеме, че с поведението си ответникът е станал причина за завеждане на делото. Обстоятелството, че настоящият ответник е конституиран в хода на процеса след смъртта на първоначалния такъв, не го прави нова страна по делото. 

По изложените мотиви съдът

             

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ЕИК 115010670, седалище и адрес на управление: бул. 6 – ти септември № 250 против М.Г.Г., ЕГН: **********,*** в качеството на наследник на починалата Е.А.Т., ЕГН: **********,*** искове за признаване за установено, че ответникът  му дължи сумата от  453, 98 лв. – главница, представляваща неплатена сума за консумирана питейна и отведена канална вода за периода от 04.12.2006 г. до 07.03.2013 г., както и сумата от 95,95 лв. – обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 04.12.2006 г. до 07.03.2013 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 09.04.2013 г. до окончателното изплащане и разноски в размер от 125 лв., от които 100 лв. – юрисконсултско възнаграждение и 25 лв. – държавна такса, за които суми е издадена Заповед № 4074 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 17.04.2013 г. по ч.гр.д. № 5971/2013 г. по описа на ПРС, VІ-ти гр. с-в.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред ОС – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му.

Препис от решението да се връчи на страните.                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

            /Дафина Арабаджиева/

Вярно с оригинала.

ВК