Гражданско дело 8950/2013 - Определение - 16-07-2013

Определение по Гражданско дело 8950/2013г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 9373,  2013 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с.

На 16.07.2013  г.

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8950 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид :

 

            В срока по чл. 131, ал.1 ГПК е депозиран отговор от Т. Т. – у. на ответното дружество, в който е направено възражение за неподсъдност на делото на Районен съд - Пловдив, тъй като седалището на дружеството е в гр. Кърджали.

         В унисон с твърденията на законния представител на ответното дружество от приложеното към исковата молба заверено копие на справка за вписаните обстоятелства по партидата му във воденото в електронна форма досие в Търговския регистър се установява, че седалището на “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ” ЕООД е в гр. Кърджали.

         С оглед на горното и тъй като по правилото на общата местна подсъдност /чл. 105 ГПК/ искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника, както и като се вземе предвид обстоятелството, че  възражението за неподсъдност е направено в предвидения в чл. 119, ал. 3 ГПК преклузивен срок, то същото следва да бъде уважено, като делото бъде изпратено на местно компетентния съд – Районен съд - Кърджал.

         По изложените мотиви на основание чл. 118, ал. 2 ГПК съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гражданско дело № 8950 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2013 г.

         Изпраща делото по подсъдност на Районен съд – Кърджали.

         Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Т. Букова

 

 

Вярно с оригинала: ЕД