Гражданско дело 8949/2013 - Решение - 27-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 847                     27.02.2014 година                 град Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на двадесет и осми януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Ваня Койчева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8949 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 79 вр. с чл. 284,ал. 2 ЗЗД.

Ищецът Б.З.С., ЕГН **********,*** е предявил против А.Т.Д., ЕГН **********,***, иска за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 24 000 лв., като частичен иск от общо 90000 лв., представляваща получена от ответника в качеството му на пълномощник на покойния З. Б. С., ЕГН **********, починал на 16,07,2012 г., продажна цена по договор за покупко- продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 121, том 1,  рег. № 1906, н.дело № 109/2010 г. на нотариус С. Д., която продажна цена е получена по силата на договор за поръчка , ведно със законната лихва върху посочената по-горе суми от датата на депозира на ИМ – 29,05,2013 г. до окончателното и изплащане.

В исковата молба е посочено, че ищецът е единствен наследник на покойния си баща – З. С., ЕГН **********, починал на 16,07,2012 г. На 30,09,2010 г. бащата на ищеца, представляван от пълномощника си А.Д. продава на последния следния свой съсобствен недвижим имот: ¾ ид. части от: ¼ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *****,***,***по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03,06,2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. П., ул. „*** И. К.” № **, с площ на имота застроен и незастроен от 331 кв.м. , в кв. 19, парцел 7-983 , при съседи *****,***,***,  *****,***,***,  *****,***,***, *****,***,***, 56784,530,981 и 56784,530,982, както и ½ ид. част от приземен етаж , с идентификатор № *****,***,***,1, със застроена площ от 131 кв.м., брой етажи 4, предназначение: жилищна сграда –многофамилна и целия етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор *****,***,***,11 по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03,06,2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. П., ул. „*** И. К.” № **, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № *****,***,***, с предназначение на обекта: жилищна сграда, брой нива :1, с площ от 95 кв.м., при съседи: на същия етаж- няма, под обекта -  *****,***,***,1,6,   *****,***,***,1,4, и *****,***,***,1,5, над обекта- *****,***,***,1,2, заедно със всички подобрения и приращения в имота. Покупко –продажбата била обективирана в нотариален акт № 121, том 1,  рег. № 1906, н.дело № 109/2010 г. на нотариус С. Д., като продажната цена била 90 000 лв. Твърди се, че между бащата на ищеца и ответника бил сключен договор за поръчка по силата, на който за ответникът възникнало задължение да предаде на сумата от 90000 лв., представляваща продажната цена, на процесния имот. Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът, е депозирал писмен отговор, с който оспорва предявения иск като неоснователен. Твърди че , между наследодателя на ищеца и него е сключен предварителен договор на 15,05,2010 г. за покупко продажба на процесния имот, в който договор изрично било отбелязано, че продажната цена, която била 100 000 евро е изплатена на продавача при подписване на договора. В посочения по-горе нотариален акт било записано, че продажната цена била заплатена изцяло преди подписване на нотариалния акт. Твърди че е съществувало мандатно правоотношение между наследодателя на ищеца и ответника , което се е отнасяло само за нотариалното изповядване на сделката, а не и за получаване на продажната цена по нея.  Претендира разноски.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

Видно от нотариален акт № 121, том 1, рег. № 1906, н. дело № 109/2010 г. на 30,09,2010 г. З. Б. С. чрез пълномощника си А.Д. – ответник по настоящото дело, в качеството му на продавач е продал на А.Д. следния недвижим имот: : ¾ ид. части от: ¼ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *****,***,*** по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03,06,2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. П., ул. „*** И. К.” № **, с площ на имота застроен и незастроен от 331 кв.м. , в кв. 19, парцел 7-983 , при съседи *****,***,***,  *****,***,***,  *****,***,***, *****,***,***, 56784,530,981 и 56784,530,982, както и ½ ид. част от приземен етаж , с идентификатор № *****,***,***,1, със застроена площ от 131 кв.м., брой етажи 4, предназначение: жилищна сграда –многофамилна и целия първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор *****,***,***,1,1 по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03,06,2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. П., ул. „*** И. К.” № **, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № *****,***,***, с предназначение на обекта: жилищна сграда, брой нива :1, с площ от 95 кв.м., при съседи: на същия етаж- няма, под обекта -  *****,***,***,1,6, *****,***,***,1,4, и *****,***,***,1,5, над обекта- *****,***,***,1,2, заедно със всички подобрения и приращения в имота за сумата от 90 000 лв. В нотариалният акт изрично е посочено, че сумата от 90 000 лв. е изплатена изцяло на продавача преди подписването на нотариалния акт. Като от приложеното по делото нотариално заверено пълномощно от 24,09,2010 г.  се установява, че З. С. е упълномощил ответникът да се разпорежда с посочения по-горе недвижим имот, включително и с права по чл. 38 ЗЗД – да договаря сам със себе си.

От  приетото по делото удостоверение за наследници с изх. № 141016/22,02,2013 г. се установява, че З. Б. С. е починал на 16,07,2012 г., като е оставил за свой единствен наследник- Б.С.. 

От показанията на свидетеля С. Б. се установява, че Б., който живее в същата къща, в която живее и З., е искал да види баща си , но А. го е върнал, като му казал, че апартамента е негова собственост. От Б. знае, че къщата е продадена.   

Според свидетеля И. Ж. отношенията между Б. и З. били обтегнати, като за З. се грижел ответника – А.. Сестрата на А. и нейния мъж са полагали грижа за З..  От свидетеля Г. Б. се установява, че А. е влез 60 000 лв. в заем от сестра си.  

Съдът кредитира изцяло свидетелските показания на С. Б. , И. Ж. и Г. Б., като ги намира са последователни, житейски логични и непротиворечащи на останалия доказателствен материал.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Договорът за поръчка по правило е неформален. Тежестта да докаже мандатното правоотношение е за страната, която го твърди. Допустими са всички доказателствени средства. Пълномощието е отделна правна сделка, която може да се прибави или не към договора за поръчка. Когато довереникът действа от името и за сметка на доверителя, както е и в разглеждания казус,  той се ползва от представителна власт по дадено му пълномощно. В тези случаи, когато довереникът трябва да продаде от името и за сметка на доверителя негов недвижим имот, допустимо е наличието на мандатното правоотношение да се установи от упълномощителната сделка, и от съдържанието на нотариалния акт, в който е оформена продажбата, когато в него е записано, че пълномощникът действа от името и за сметка на упълномощителя.

По делото безспорно е установено, че А.Т.Д. е приел да представлява собственика на процесния имот- З. С.. Наличието на договора за поръчка се установява от съдържанието на упълномощителната сделка от 24,09,2010 г. и съдържанието на нотариалния акт от 30,09,2010 г., в който е оформена продажбата, където е записано, че пълномощникът А.Д. действа от името и за сметка на упълномощителя З. С.. Самият ответник не отрича, че е действал като пълномощник на продавача по отчуждителната сделка, обективирана в нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 121, том. 1, рег. № 1906, н. дело № 2010 г.  По делото обаче няма данни нито са събрани доказателства в тази насока, че ответникът по настоящото дело е получил вместо З. С.  цената по продажбата сделка. Нещо повече от приетия по делото , като писмено доказателство нотариален акт от 30,09,2010 г. се установява, че ответникът не е получавал пари по продажбената сделка, тъй като продажната цена е била заплатена преди подписването на нотариалния акт.

Когато довереникът е действал от името на доверителя и за негова сметка, тогава правата и задълженията по сделката с третите лица спрямо всички правни субекти настъпват направо в имуществената сфера на доверителя / чл. 292, ал. 1 ЗЗД/. Следователно, за отчета не е нужно да се прехвърлят права от довереника на доверителя. Довереникът следва само да предаде вещта или парите, които евентуално е получил и се намират още в негово държане.

Тъй като в настоящият казус не се установи ответникът да е получавал пари по прехвърлителната сделка, по която е  действал от името и за сметка на своя доверител – З. С., за него не е възникнало задължения да предава претендираната от ищеца сума. Поради това така предявения иск, като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

 

По отношение на разноските:

Разпоредбата на чл. 78, ал. 3 предвижда, че ответникът има право на разноски съразмерно с отхвърлената част от иска. Ето защо в тежест на ищеца следва да се възложат направените от ответника разноски в размер на 950 лв. за адвокатско възнаграждение.

 

 

 

По изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.З.С., ЕГН **********,***, иск, с който се иска да се осъди А.Т.Д., ЕГН **********,***, да заплати сумата от 24 000 лв., частичен иск от общо 90000 лв., представляваща неотчетена цената, получена от продажбата на следния недвижим имот: ¾ ид. части от: ¼ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *****,***,*** по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03,06,2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. П., ул. „*** И. К.” № **, с площ на имота застроен и незастроен от 331 кв.м. , в кв. 19, парцел 7-983 , при съседи *****,***,***,  *****,***,***,  *****,***,***, *****,***,***, 56784,530,981 и 56784,530,982, както и ½ ид. част от приземен етаж , с идентификатор № *****,***,***,1, със застроена площ от 131 кв.м., брой етажи 4, предназначение: жилищна сграда –многофамилна и целия първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор *****,***,***,1,1 по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03,06,2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. П., ул. „*** И. К.” № **, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № *****,***,***, с предназначение на обекта: жилищна сграда, брой нива :1, с площ от 95 кв.м., при съседи: на същия етаж- няма, под обекта -  *****,***,***,1,6, *****,***,***,1,4, и *****,***,***,1,5, над обекта- *****,***,***,1,2, заедно с всички подобрения и приращения в имота, обективирана в нотариален акт № 121, том 1,  рег. № 1906, н.дело № 109/2010 г. на нотариус С. Д., ведно със законната лихва върху посочената по-горе суми от 29,05,2013 г. до окончателното и изплащане.

 ОСЪЖДА Б.З.С., ЕГН **********,***, да заплати на А.Т.Д., ЕГН **********,***, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 950 лв., на основание чл. 78, ал. 3 ГПК. 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

     СЪДИЯ :

                       /Николай Стоянов/

Вярно с оригинала.

ВК