Гражданско дело 893/2013 - Определение - 18-03-2013

Определение по Гражданско дело 893/2013г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Пловдив, 18.03.2013 г.

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 4 гр. състав, в закрито съдебно заседание на 18.03.2013 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 893  по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по искова молба от 18.01.2013 г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив против И.М.Ц. ***, с предявени искове по чл. 422 от ГПК.

В срока за отговор на исковата молба ответникът И.М.Ц. е направил възражение за местна неподсъдност на делото и искане за изпращането му на РС Карлово.

Съдът намира, че с оглед разпоредбата на чл. 105 от ГПК компетентен да разгледа иска е съдът по адреса на ответника – РС Карлово. В тази връзка следва да се отбележи, че възражението по подсъдността на ответника е направено в срока по чл. 119, ал. 3 от ГПК.

Във връзка с гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК производството по делото следва да се прекрати, а делото да се изпрати на компетентния съд – РС Карлово.

По изложените съображения съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

           ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 893  по описа на ПРС за 2013 г.

ИЗПРАЩА делото на надлежния съд – РС Карлово.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски ОС в едноседмичен срок от връчването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п /

            Вярно с оригинала.

ИК